-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
  ครูอมรพรรณ จรูญแสง
  ครูกรรณิการ์ แก้วนอก
  ครูประภาวดี นิ่มสังกัด
  ครูจักรพันธ์ ทองผาย
  ครูสุรชัย สุขรี
  ครูกษิภัท อย่างบุญ
  ครูวรวุธ อัครกตัญญู
  ครูวิทชรียา ทองผาย
  ครูวรารัตน์ ศรีบุดดา
  ครูชนิดาพร พลนามอินทร์
  ครูภาวิดา นามเดช
  ครูสุจันทร์ญา อุปแก้ว
  ครูขวัญเวียง มะโนเครื่อง
  ครูนิกร ประวันตา
  ครูเกียรติสุดา แก่นจันทร์
  ครูขวัญชัย หายหัตถี
  ครูจักริน งานไว
 
 
 
 
 
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปาโมเดล (CIPPA Model) : นางวงเดือน รุมฉิมพลี ||บทคัดย่อ||
 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับกลยุทธ์การอ่านแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้และผังมโนทัศน์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 : นางวงเดือน รุมฉิมพลี
||บทคัดย่อ||
รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TAI  เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม : นางประภาวดี  นิ่มสังกัด||บทคัดย่อ_RD||บทคัดย่อ_TAI||
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลิมิตและแแฟนพันธ์ของฟังก์ชัน สำหรับการเรียนรู้แบบกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม : นางนิตยา พรมเกตุ ||บทคัดย่อ||ชุดที่ 1||    
รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่ส่งเสริมทักษะการคิด
    แก้ปัญหาของนักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม : นางเรณู นันททิพรักษ์   ||บทคัดย่อ||               
 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชนิดของคำโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
    กันด้วยเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
    : นางเจิมขวัญ อิสสระพงศ์
||บทคัดย่อ||
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ
     : นางรินลญา วัชโรปกรณ||บทคัดย่อ||
การพัฒนารูปแบบการสอนการอ่านภาษาอังกฤษตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์
    สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 : นางรินลญา วัชโรปกรณ||บทคัดย่อ||
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL (Know-Want-Do-Learned)เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา
   เรื่อง สมดุลเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 : นางสาวปิยวรรณ มุลาลี ||บทคัดย่อ||
การพัฒนารูปแบบการสอนการสร้างความรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
  และเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
: นางสาวปิยวรรณ มุลาลี ||บทคัดย่อ||
รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะค่านิยมหลัก 12 ประการของนักเรียน
    ชั้นมัธยมศึกษา : นายอนันต์ ธรรมทอง ||บทคัดย่อ||
รูปแบบการพัฒนาการเสริมสร้างสมรรถภาพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ แบบโครงงานเป็นฐานเพื่อแก้ปัญหาการคิด
    วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา : นายอนันต์ ธรรมทอง ||บทคัดย่อ||
  การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนร่วมกับเทคโนโลยี AR วิชาสังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม :: นางมยุรี เสนไสย
  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด อย่างมีวิจารณญาณ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 :: นางมยุรี เสนไสย
  การพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ และทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
:: นางสาวอารยา  มังคละ
  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค CIRC เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
:: นางสาวอารยา  มังคละ
  การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม :: นายวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
  การพัฒนารูปแบบการสอนแบบสาธิต(Demonstration Method) เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม :: นายวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการวาดภาพคนเหมือนวิชาการวาดภาพคนเหมือน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา : นางจุฬาลักษณ์ มาลาศรี ||ตัวอย่างแบบฝึก||บทคัดย่อ||
ผลการใช้สื่อประสม (Multimedia)  เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : นางศิริพร เหง้าศรี ||บทคัดย่อ||
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้สถานการณ์จำลองร่วมกับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เรื่อง อาหารพื้นบ้านอีสาน : นายสินธุ์ สมีพวง
||บทคัดย่อ||
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง พลเมืองดีรู้กฎหมายและการปกครองของไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม : นางสุจันทร์ญา อุปแก้ว
||บทคัดย่อ||บทเรียนบนเครือข่าย||
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 : นางอมรพรรณ จรุญแสง
||บทคัดย่อ||บทเรียนบนเครือข่าย||
การพัฒนาบทเรียนบทเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม : นายขวัญชัย หายหัตถี
||บทคัดย่อ||บทเรียนบนเครือข่าย||
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามวิธีโฟนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
: นางสาวคมคาย เจริญอินทร์ ||บทคัดย่อ||ตัวอย่างแบบฝึก||
รูปแบบการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 : นายธีระสันต์ ช่วยรักษา ||บทคัดย่อ||
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น : นายอนันต์ ธรรมทอง ||บทคัดย่อ||
การพัฒนารูปแบบการสอนบนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : นางพชิรารัชต์ ศิริปุณยนันท์
||บทความวิชาการ||บทเรียนบนเครือข่าย||
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายร่วมกับกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : นางพชิรารัชต์ ศิริปุณยนันท์
||บทความวิชาการ||บทเรียนบนเครือข่าย||ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้||

การประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการอ่านของนักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น : นายอนันต์ ธรรมทอง ||บทคัดย่อ||

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องการเคลื่อนที่โดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะ
หาความรู้ (5Es)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม : นางหมอกฟ้า ที่รัก
||บทคัดย่อ|| ||ตัวอย่างแบบฝึก||
  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร      การเรียนรู้ (4MAT) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  : นางสาวพรธีรา    โสดาวิชิต
     ||บทคัดย่อ|| ||ตัวอย่างแบบฝึก|| ||ตัวอย่างแผน||
  การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  : นางนิกร ประวันตา   ||บทคัดย่อ|| ||บทเรียนออนไลน์||
  การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน สำหรับการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์      (STAD) โดยเน้นเทคนิค KWDL ที่ส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  : นางนิกร ประวันตา
     ||บทคัดย่อ|| ||ตัวอย่างแบบฝึก|| ||ตัวอย่างแผน||
   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียน
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  : นางสุมาลี ภูศรีอ่อน
   รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
      และเทคโนโลยี เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
      ของนายกฤษกร แสงปัญญา
   การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา HTMLกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
      เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ของนายวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
   การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องสภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น โดยวิธีการสอน
      แบบสืบเสาะหาความรู้(5Es)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ของนายจรัส ที่รัก
   รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ที่เสริมการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องระบบเครือข่ายและการสื่อสาร       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อำเภอโกสุมพิสัย       จังหวัดมหาสารคาม ของ นางอทิตยา แสงปัญญา
   รายงานบทสรุปสำหรับผู้บริหาร การประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่าน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของ
      นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ของ นายอนันต์ ธรรมทอง
   การพัฒนาศักยภาพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
      โครงงานเป็นฐาน โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ของนายอนันต์ ธรรมทอง
   การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม       ของนายวรวุธ อัครกตัญญู

   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องระบบแห่งชีวิต  รายวิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
      พลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 5  โดยใช้สื่อประสม (Multimedia) ของนางวิชริญฎา  พรมเย็น

   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สมุนไพรใกล้ตัว รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2
      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม       ของ นายกษิภัท อย่างบุญ || บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
   การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
      โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ของ นางกรรณิการ์ แก้วนอก
   การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
      โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ของนายจักรพันธ์ ทองผาย
   การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง รามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
      โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ของนางสาววรารัตน์ ศรีบุดดา|| บทเรียนบนเครือข่าย
   การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ของนายสุรชัย สุขรี || บทเรียนบนเครือข่าย
   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ของนายชุมพล น้อยถนอม || บทคัดย่อ
   การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
      ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา) ของนายเมธี ฮ่งภู่
   การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 
      เรื่อง  พื้นฐานงานประดิษฐ์ใบตอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติ
      ของนายวิชัย พ้องเสียง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ประ
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2562 จำนวนเงิน 95,100 บาท (เก้าหมื่นห้าพันหรึ่งร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ จำนวนเงิน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารและเข้าเล่ม กิจกรรมประชมสัมมนาเครือข่ายผู้ปกครอง จำนวนเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดตรวจเช็คสภาพเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ จำนวนเงิน 5,402.53 บาท (ห้าพันสี่ร้อยสองบาทห้าสิบสามสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร1 ดาวน์โหลดเอกสาร2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จำนวนเงิน 2,600 บาท (สองพันหกร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื่้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมอบรมปฏิบัติการ การสร้างเครื่องบินสี่ช่งสัญญาณฯ จำนวนเงิน 7,300 บาท (เจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม โครงงาน กิจกรรมแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน จำนวนเงิน 7,411.21 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดสิบห้าสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน จำนวนเงิน 13,000.75 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดสิบห้าสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ งานบ้าน กิจกรรมแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน จำนวนเงิน 12,600 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ ดนตรี กิจกรรมแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน จำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสติเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด/โฟมบอร์ดโครงงาน จำนวนเงิน 9,450 บาท (เก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาชุด แต่งหน้าทำผม พร้อมเครื่องประดับและร้องเท่ารำวงมาตรฐาน จำนวนเงิน 14,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่่องคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 15,325 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 108,070 บาท (หนึ่งแสนแปดพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมประชุมสัมนาเครือข่ายผู้ปกครอง จำนวนเงิน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ด้านวิทยาศาสตร์ จำนวนเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ์ กิจกรรมพัฒนาศํกยภาพการเรียนการสอน จำนวนเงิน 40,700 บาท (สี่หมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาศํกยภาพการเรียนการสอน จำนวนเงิน 36,200 บาท (สามหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาศํกยภาพการเรียนการสอน จำนวนเงิน 6,120 บาท (หกพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมฝึกประสบการณ์อย่างเข้ม จำนวนเงิน 14,914 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบสี่บาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงไม้ ป้ายโฟมบอร์ด และป้ายอะคลิลิก จำนวนเงิน 29,270 บาท (สองหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวนเงิน 13,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวนเงิน 2,600 บาท (สองพันหกร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือผู้นำ จำนวนเงิน 3,060 บาท (สามพันหกสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมฯ จำนวนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ จำนวนเงิน 3,750 บาท (สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา จัดซื้อสนามแข่งขัน WRO 2019 จำนวนเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา จำนวนเงิน 1,800 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดป้ายไวนิล กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ จำนวนเงิน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดป้ายไวนิล กิจกรรมประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ปกครอง จำนวนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดป้ายไวนิล "กิจกรรมสนุกวิทย์" จำนวนเงิน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียน จำนวนเงิน 14,097 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำบอร์ดโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวนเงิน 8,400 บาท (แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม ประกอบหลักสูตร จำนวนเงิน 7,545 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กีฬา ด้านฟุตบอล จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จำนวนเงิน 32,900 บาท (สามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมยุวชนประกันภัย จำนวนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมยุวชนประกันภัย จำนวนเงิน 1,800 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมการแสดงวิทยาศาสตร์ จำนวนเงิน 4,370 บาท (สี่พันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมีถังดับเพลิง จำนวนเงิน 24,000 บาท (สองหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ (กระดาษคำตอบและซองกระดาษคำตอบ) จำนวนเงิน 32,500 บาท (สามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียน จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ กิจกรรมจรวดขวดน้ำ จำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า กิจกรรมปรับปรุงอาคารสถานที่ จำนวนเงิน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมชุมนุมตามความถนัด จำนวนเงิน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมสนุกวิทย์ฯ จำนวนเงิน 9,500 บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ กิจกรรมปรับปรุงอาคารสถานท่ี จำนวนเงิน 6,200 บาท (หกพันสองร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ งานช่าง กิจกรรมปรับปรุงอาคารสถานที่ จำนวนเงิน 33,800 บาท (สามหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน จำนวนเงิน 9,900 บาท (เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน จำนวนเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จำนวนเงิน 12,455 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา จำนวนเงิน 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมติดตามศิษย์ จำนวนเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสายสะพายกำมะยี่มีขอบพร้อมป้ายอักษร กิจกรรม To be number one จำนวนเงิน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ยกเลิกประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวนเงิน 6,400 บาท (หกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมสืบสานวิถีไทย จำนวนเงิน 48,517 บาท (สี่หมื่นแปดพันห้าร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมออมวันละบาทกับธนาคารโรงเรียน จำนวนเงิน 8,300 บาท (แปดพันสามร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายบริการตรวจเช็คสภาพซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ/ตู้น้ำเย็น/จอLED จำนวนเงิน 33,725 บาท (สามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวนเงิน 9,600 บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมสืบสานวิถีไทย จำนวนเงิน 2,950 บาท (สองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสติ๊กเกอร์และโฟมบอร์ด กิจกรรมออมวันละบาทกับธนาคารโรงเรียน จำนวนเงิน 700 บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรม To be number one จำนวนเงิน 4,060 บาท (สี่พันหกสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด จำนวนเงิน 600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรม To be number one จำนวนเงิน 3,440 บาท (สามพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมอบรมป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา จำนวนเงิน 1,250 บาท (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรม To be number one จำนวนเงิน 3,440 บาท (สามพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมอบรมป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา จำนวนเงิน 2,150 บาท (สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา จำนวนเงิน 39,970 บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม กิจกรรมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ จำนวนเงิน 1,680 บาท (หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาระดับประเทศ จำนวนเงิน 7,185 บาท (เจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าชุด รองเท้า เครื่องประดับและแต่งหน้าทำผม จำนวนเงิน 14,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าชุดอุปกรณ์แสง สี เสียง กิจกรรมแสดงละครภาษาอังกฤษ จำนวนเงิน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสด อุปกรณ์ กิจกรรมคค่ายภาษาอังกฤษ จำนวนเงิน 18,772.25 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติและค้นหาสุดยอดเพชรภาษาไทย จำนวนเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวนเงิน 3,200 บาท (สามพันสองร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวนเงิน 800 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมคณิตศาสตร์ออนทัวร์ จำนวนเงิน 28,950 บาท (สองหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฏาคม 2562 จำนวนเงิน 56,300 บาท (ห้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอน (เครื่องกล) จำนวนเงิน 10,902 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยสองบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอน (อาหารเพื่ออาชีพ) จำนวนเงิน 31,760 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ จำนวนเงิน 19,034.23 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสามสิบสีบาทยี่สิบสามสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ(ไฟฟ้า) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน จำนวนเงิน 14,492 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมถวายความจงรักภักดี จำนวนเงิน 5,417 บาท (ห้าพันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพระบบช่วงล่างรถยนต์ จำนวนเงิน 6,400 บาท (หกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล กิจกรรมผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน จำนวนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน จำนวนเงิน 3,320 บาท (สามพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ จำนวนเงิน 2,252.50 บาท (สองพันสองร้อยห้าสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กิจกรรมพัฒนาระบบงานวัดและประเมินผลการเรียน จำนวนเงิน 11,100 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคาร 5 ห้อง 542 จำนวนเงิน 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวนเงิน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้าบไวนิล กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ จำนวนเงิน 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา จำนวนเงิน 52,736 บาท (ห้าหมื่นสองพันเจ้ดร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน จำนวนเงิน 900 บาท (เก้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน จำนวนเงิน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา จำนวนเงิน 61,264 บาท (หกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เข้าเล่มเอกสารประกอบการสอนวิชาภาอังกฤษ จำนวนเงิน 76,775 บาท (เจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโฟมบอร์และป้ายกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ จำนวนเงิน 8,600 บาท (แปดพันหกร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานำรถยนต์เข้าตรวจเช็คสภาพ ทะเบียน นข-5422 ขก จำนวนเงิน 2,511.83 บาท (สองพันห้าร้อยสิบเอ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำโฟมบอร์ด กิจกรรมคณิตศาสตร์ออนทัวร์ จำนวนเงิน 1,050 บาท (หนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ (หนังสือเสริมทักษะภาษาจีน) กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน จำนวนเงิน 19,350 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำเย็นพร้อมล้างตู้ทำนานเย็น จำนวนเงิน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา จำนวนเงิน 19,000 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ จำนวนเงิน 51,400 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานำรถยนต์เข้าตรวจสภาพ ค่าอะไหล่และบำรุงยานพาหนะ จำนวนเงิน 2,511.83 บาท (สองพันห้าร้อยสิบเอ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาระบบงานวัดผลและประเมินผลการเรียน จำนวนเงิน 45,281 บาท (สี่หมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดพิมพ์กระดาษคำตอบแบบระบายและซองกระดาษคำตอบ จำนวนเงิน 27,500 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมมหกรรมวิชาการ จำนวนเงิน 2,100 บาท (สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับเกรดพื้นที่บริเวณสนามวอลเลย์บอลชายหาด กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวนเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมลูกเสือ/เนตรนารี จำนวนเงิน 10,040 บาท (หนึ่งหมื่นสี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมถวายความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวนเงิน 9,500 บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสาร กิจกรรมมหกรรมวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่น (ระดับประเทศ) จำนวนเงิน 2,280 บาท (สองพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมมหกรรมวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่น (ระดับประเทศ) จำนวนเงิน 4,800 บาท (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวนเงิน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวนเงิน 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จำนวนเงิน 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน จำนวนเงิน 3,850 บาท (สามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง จำนวนเงิน 840 บาท (แปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง จำนวนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา จำนวนเงิน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จำนวนเงิน 9,585 บาท (เก้าพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอน จำนวนเงิน 21,144 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมนักเรียน จำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ส่งเสริมการจัดการศึกษา จำนวนเงิน 148,568 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันหเาร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ (งานช่างปูนและงานโลหะ)กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน จำนวนเงิน 9,480 บาท (เก้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์ ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จำนวนเงิน 19,000 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ จำนวนเงิน 7,013.32 บาท (เจ็ดพันสิบสามบาทสามสิบสองสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึก กระดาษไข(ริโซ่) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จำนวนเงิน 115,560 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ (กระดาษ) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จำนวนเงิน 243,312.50 บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์แบบ ปถ.06 กิจกรรมพัฒนางานทะเบียนนักเรียน จำนวนเงิน 33,600 บาท (สามหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวนเงิน 388,560 บาท (สามแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ (งานประดิษฐ์) ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านงานประดิษฐ์ จำนวนเงิน 98,850 บาท (เก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบ) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกมาสเตอร์ดูโปร กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จำนวนเงิน 122,204.70 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยสี่บาทเจ็ดสิบสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม ตามโครงการส่งเสริมครูและบุคลกรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จำนวนเงิน 28,400 บาท (สองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลกรทางการศึกษา จำนวนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ จำนวนเงิน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมค่ายห้องเรียนสีเขียว จำนวนเงิน 1,224 บาท (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล กิจกรรมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน จำนวนเงิน 1,800 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมเลือกตั้งประธานและกรรมการสภานักเรียน จำนวนเงิน 7,200 บาท (เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ (โครงงานแกะสลัก) จำนวนเงิน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ จำนวนเงิน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่ 1-29 มิถุนายน 2562 จำนวนเงิน 68,100 บาท (หกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล กิจกรรมค่ายห้องเรียนสีเขียว จำนวนเงิน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่าแต่งหน้า ทำผม แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคฯ รอบคัดเลือก จำนวนเงิน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอน จำนวนเงิน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคฯ รอบคัดเลือก จำนวนเงิน 15,050 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการจัดหาและพัฒนาสื่อนวัตกรรมฯ จำนวนเงิน 84,380 บาท (แปดหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดทำแบบบันทึกระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ม.1, ม.4 จำนวนเงิน 58,665 บาท (ห้าหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่าแต่งหน้า ทำผม แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคฯ รอบคัดเลือก จำนวนเงิน 99,500 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต จำนวนเงิน 5,500 บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพในสถานศึกาษา จำนวนเงิน 19,400 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน จำนวนเงิน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่ม แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคฯ รอบคัดเลือก จำนวนเงิน 5,600 บาท (ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคฯ รอบคัดเลือก จำนวนเงิน 21,687 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่าอุปกรณ์ แสง สี เสียง ประกอบละครภาษาอังกฤษ แข่งขันทักษะวิชาการ จำนวนเงิน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต จำนวนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดทำเอกสาร กิจกรรมวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต จำนวนเงิน 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน จำนวนเงิน 3,740 บาท (สามพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จำนวนเงิน 3,800 บาท (สามพันแปดร้อบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมค่ายห้องเรียนสีเขียว จำนวนเงิน 1,564 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมมหกรรมวิชาการการจัดการท้องถิ่น จำนวนเงิน 4,885 บาท (สี่พันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกครูชาวต่างชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เข้าเล่มประกอบการอบรมค่ายคุณธรรม จำนวนเงิน 32,000 บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมความจงรักภักดีต่อสถาบัน จำนวนเงิน 11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.1 และ ม.4 จำนวนเงิน 10,920 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จัดสวนถาดแห้งทีมผสม จำนวนเงิน 5,400 บาท (ห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การแข่งขันทักษะวิชาการ จำนวนเงิน 17,700 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ ทำพาน และพวงมาลัย กิจกรรมไหว้ครู จำนวนเงิน 7,750 บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมไหว้ครู จำนวนเงิน 14,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมรณรงค์และแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการส่งเสริมบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวนเงิน 57,700 บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล กิจกรรมรณรงค์และแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จำนวนเงิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม กิจกรรมรณรงค์และแข่งขันกีฬายาเสพติด จำนวนเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเอกสารและเข้าเล่ม กิจกรรพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน จำนวนเงิน 3,600 บาท (สามพันหกร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจำนวนเงิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วนบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวนเงิน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมสุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียน จำนวนเงิน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม กิจกรรมสุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียน จำนวนเงิน 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อซองน้ำตาลขยายข้างเข้ม จำนวนเงิน 8,799 บาท (แปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำกระดาษคำตอบแบบระบาย จำนวนเงิน 27,000 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาลูกเสือสู่ความเป็นเลิศ จำนวนเงิน 8,080 บาท (แปดพันแปดสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการแต่งหน้า ทำผม เช่าชุดแสดงละครภาษาจีน จำนวนเงิน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การแข่งขันทักษะวิชาการ จำนวนเงิน 68,903 บาท (หกหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงรั้วกำแพงบริเวณด้าหน้าโรงเรียน จำนวนเงิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล โฟมบอร์ด โครงงานการแข่งขันทักษะด้านวิชาการ จำนวนเงิน 18,310 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวนเงิน 125,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้าย กิจกรรม ZONING AWARD จำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ปรับปรุงรั้่วบริเวณหน้าโรงเรียน จำนวนเงิน 48,000 บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรม Big Cleaning Day จำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร พร้อมถ่ายเอกสาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวนเงิน 17,292.64 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบสองบาทหกสิบสี่สตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โครงงานแข่งขันทักษะวิชาการ จำนวนเงิน 6,200 บาท (หกพันสองร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงงานแกะสลัก จำนวนเงิน 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเช่าชุด แต่งหน้า ทำผม การแสดงละครภาษาอังกฤษ จำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร1 ดาวน์โหลดเอกสาร2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 30 เมษายน 2562 จำนวนเงิน 37,500 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง การประกาศผลคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอนวิชาเอกนาฏศิลป์ ดาวน์โหลดเอกสาร1 ดาวน์โหลดเอกสาร2
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอนวิชาเอกนาฏศิลป์ ดาวน์โหลดเอกสาร1 ดาวน์โหลดเอกสาร2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จำนวนเงิน 79,100 บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมน้ำประปา และไฟ ตามอาคารสถานที่ จำนวนเงิน 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริหารบุคคล จำนวน 9 คน ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง รับสัมครและคัดเลือกพนังงานจ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร1 ดาวน์โหลดเอกสาร2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมงานถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันฯ จำนวนเงิน 800 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ จำนวนเงิน 15,730 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ ตามโครงการจัดหาและพัฒนาสื่อฯ จำนวนเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง การประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 2/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร1 ดาวน์โหลดเอกสาร2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวนเงิน 2,618 บาท (สองพันหกร้อยสิบแปดบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ จำนวนเงิน 33,400 บาท (สามหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬาฟุตซอล จำนวนเงิน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา จำนวนเงิน 99,200 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวนเงิน 16,300 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ จำนวนเงิน 33,300 บาท (สามหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาฟุตซอล จำนวนเงิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาฯ จำนวนเงิน 1,250 บาท (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อสูบน้ำประปา จำนวนเงิน 3,050 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ประกอบการประชุมผู้ปกครอง จำนวนเงิน 29,000 บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง จำนวนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ตามโครงการจัดหาและพัฒนาสื่อฯ จำนวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายอักษร จำนวนเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ สื่อ ครุภัณพ์ พัฒนาห้องสมุด จำนวนเงิน 85,000 บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารใบงาน สรุปเนื้อหารายวิชาในบทเรียน จำนวนเงิน 154,720 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่ 1- 27 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนเงิน 38,900 บาท (สามหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง การประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 2/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร ที่1 ที่2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ จำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ตามโครงการส่งเสริมทักษะการคิดฯ จำนวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสาร ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมฯ จำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย กิจกรรมรับสมัครนักเรียนใหม่ จำนวนเงิน 17,600 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมรับสมัครนักเรียนใหม่ จำนวนเงิน 16,868.25 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบแปดบาทยี่สิบห้าสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ จำนวนเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแบบบันทึกการตรวจสุขภาพนักเรียน จำนวนเงิน 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ แข่งขันกีฬาชุมชน ตามโครงการสัมพันธ์ชุมชน จำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมศิลป์หรรษาฯ จำนวนเงิน 8,687 บาท (แปดพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดนตรี กิจกรรมศิลป์หรรษาฯ จำนวนเงิน 8,613 บาท (แปดพันหกร้อยสิบสามบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโล่ ตามโครงการพัฒนาสุนทรีภาพด้านศิลปะฯ จำนวนเงิน 8,700 บาท (แปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา จำนวนเงิน 45,176 บาท (สี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา จำนวนเงิน 23,700 บาท (สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา จำนวนเงิน 61,124 บาท (หกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมอาคารสถานที่ จำนวนเงิน 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมประกวดร้องเพลง Star Voice Contest จำนวนเงิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จำนวนเงิน 79,929 บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จำนวนเงิน 81,469.80 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทแปดสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวนเงิน 11,100 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฝ่ายวิชาการ จำนวนเงิน 11,100 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้างไวนิล กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้สังคมศึกษา จำนวนเงิน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้างไวนิล กิจกรรมสร้างเสริมความรับผิดชอบร่วมในฐานะพลเมืองอาเซียนของนักเรียน จำนวนเงิน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้างไวนิล กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้สังคมศึกษา จำนวนเงิน 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมสร้างเสริมความรับผิดชอบร่วมในฐานะพลเมืองอาเซียนของนักเรียน จำนวนเงิน 4,700 บาท (สี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้สังคมศึกษา จำนวนเงิน 5,300 บาท (ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมมหกรรมวิชาการ จำนวนเงิน 29,966.50 บาท (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบหกบาทห้าสิบสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอุปกรณ์แสง สี เสียง กิจกรรมมหกรรมวิชาการ จำนวนเงิน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่า เต้นท์ กิจกรรมมหกรรมวิชาการ จำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่ 2 - 30 มกราคม 2562 จำนวนเงิน 41,900 บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมโครงการ จำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมจัดหาแหล่งเรียนรู้ เชิดชูศาสตร์พระราชาฯ จำนวนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมจัดหาแหล่งเรียนรู้ เชิดชูศาสตร์พระราชาฯ จำนวนเงิน 3,350 บาท (สามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ จอ LED 15,640 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาฝ่ายบริการ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ปกครอง 1,600 บาท (หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการอบรม กิจกรรมประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ปกครอง 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ 32,322.56 บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบหกสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ 10,488.15 บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทสิบห้าสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมอาหารปลอดภัย 5,114.60 บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยสิบสี่บาทหกสิบสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่อหนังสือ สื่อ สิ่งพิมพ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน 63,000 บาท (หกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสภาพยนต์ 65,417.02 บาท (หกหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทสองสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ทางการศึกษา 277,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย กิจกรรมความปลอดภัยในโรงเรียน 2,080 บาท (สองพันแปดสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงและไฟประกอบการแสดงบนเวที กิจกรรมวันคริสต์มาส 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าชุดการแสดง แต่งหน้า ทำผมนักแสดง กิจกรรมวันคริสต์มาส 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมรักษาดินแดน 5,450 บาท (ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน 7,920 บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครื่องเสียง กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพลุ ตะไล และเช่าเต๊นท์ กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสด เหรียญรางวัล กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ กิจกรรมพัฒนาระบบงานวัดและประเมินผลการเรียน 12,112.50 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนจำนวนเงิน 66,810 บาท (หกหมื่นหกพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จัดทำเอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ จำนวนเงิน 154,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวนเงิน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์งานช่าง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน จำนวนเงิน 6,060 บาท (หกพันหกสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ ส่งเสริมคุณธรรมคุณธรรมจริยธรรม จำนวนเงิน 9,650 บาท (เก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแกะสติ๊กเกอร์สำหรับติดผนัง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา จำนวนเงิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา จำนวนเงิน 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมวันคริสต์มาส จำนวนเงิน 11,100 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงสนาม กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน จำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าชุดการแสดงพร้อมเครื่องประดับ กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน จำนวนเงิน 137,000 บาท (หนึ่งแสนสามพันเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ก่อนสร้าง จำนวนเงิน 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งสปอร์ตไลท์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา จำนวนเงิน 2,900 บาท (สองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวนเงิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน จำนวนเงิน 77,869 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน จำนวนเงิน 47,512.45 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบสองบาทสี่สิบห้าสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายฯ กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ม.1และม.2 จำนวนเงิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน จำนวนเงิน 29,566.50 บาท (สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบหกบาทห้าสิบสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมอนุรักษภูมิปัญญาไทย จำนวนเงิน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จำนวนเงิน 1,997.50 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดห้าสิบสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื้น จำนวนเงิน 73,700 บาท (เจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน จำนวนเงิน 2,600 บาท (สองพันหกร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงและไฟประกอบการแสดงบนเวที กิจกรรมวันคริสต์มาส จำนวนเงิน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา จำนวนเงิน 228,170 บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องดนตรี กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน จำนวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน จำนวนเงิน 36,590 บาท (สามหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไม้อัดพร้อมตกแต่งสถานที่ จำนวนเงิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ และยาเวชภัณฑ์ จำนวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ จำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ จำนวนเงิน 15,500 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำโล่รางวัล การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ จำนวนเงิน 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน จำนวนเงิน 25,877 บาท (สองหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน จำนวนเงิน 26,258 บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน จำนวนเงิน 238,740 บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ แข่งขันศิลปหัตถกรรม จำนวนเงิน 13,514 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยสิบสี่บาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงงานแข่งขันศิลปหัตถกรรม จำนวนเงิน 7,800 บาท (เจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดแต่งหน้า ทำผมพร้อมอุปกรณ์และเครื่องประดับ จำนวนเงิน 52,540 บาท (ห้าหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ แข่งขันโครงงานแข่งขันศิลปหัตถกรรม จำนวนเงิน 13,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มโครงการ จำนวนเงิน 5,920 บาท (ห้าพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ กิจกรรมวันคริสต์มาส จำนวนเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา จำนวนเงิน 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน จำนวนเงิน 3,740 บาท (สามพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งสปอทไลท์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา จำนวนเงิน 2,900 บาท (สองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแกะสติ๊กเกอร์สำหรับติดผนัง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา จำนวนเงิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมเปิดฟ้า ส่องโลก ดาราศาสตร์ กระจายโอกาสการเรียนรู้ทั่วหล้า จำนวนเงิน 110 บาท (หนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรม MPK. MATH CHALLENGE จำนวนเงิน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมวินคริสต์มาส จำนวนเงิน 3,400 บาท (สามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน จำนวนเงิน 80,800 บาท (แปดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศฯ จำนวนเงิน 3,860 บาท (สามพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้าวไวนิล กิจกรรมศึกษาดูงานคณะกรรมการสภานักเรียน จำนวนเงิน 720 บาท (เจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้าวไวนิล กิจกรรมรณรงค์และต่อต้านโรคเอดส์ จำนวนเงิน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศฯ จำนวนเงิน 4,900 บาท (สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ กิจกรรมรณรงค์และต่อต้านโรคเอดส์ จำนวนเงิน 440 บาท (สี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบอบรม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวนเงิน 2,900 บาท (สองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวนเงิน 2,527.90 บาท (สองพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวนเงิน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมสัปดาห์วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า จำนวนเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตกแต่งเวทีหน้าเสาธง กิจกรรมสัปดาห์วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า จำนวนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์เข้าตรวจเช็คสภาพ จำนวนเงิน 1,950 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จำนวนเงิน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสาร กิจกรรมฝึกประสบการณ์อย่างเข้ม จำนวนเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมลอยกระทง จำนวนเงิน 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมลอยกระทง จำนวนเงิน 12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฝ่ายวิชาการ จำนวนเงิน 11,100 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวนเงิน 11,100 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์เข้าตรวจเช็คสภาพ จำนวนเงิน 4,967.80 บาท (สี่พันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมวันลอยกระทง จำนวนเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมแข่งขันกีฬา จำนวนเงิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทาสีสนามและเช่าเต้นท์สนาม กิจกรรมแข่งขันกีฬา จำนวนเงิน 7,800 บาท (เจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียงสนามฟุตบอล ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จำนวนเงิน 14,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จำนวนเงิน 14,397.30 (สามหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารกิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศฯ จำนวนเงิน 79,200 บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2561 ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จำนวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมวันปิยมหาราช ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมครูและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนเงิน 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการครูสอนภาษาจีน ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านภาษา ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร1 ดาวน์โหลดเอกสาร2
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นพนักงงานจ้างเหมาบริการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ดาวน์โหดลเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561 ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 48,200 บาท (สี่หมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 2,500 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบุผนังห้องสมุดโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาฯ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 99,000 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาฯ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 36,650 บาท (สามหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาฯ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 37,090 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดหนังสือมรดกแห่งแผ่นดินและสื่อการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาฯ ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาฯ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 47,000 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาฯ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างน้ารถยนต์เข้าตรวจเช็ดสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่อง กิจกรรมพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 2,550 บาท (สองพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน (ห้องสมุด) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 2,640 บาท (สองพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 18,250 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมห้องเรียนสีเขียว ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ เอกสารที่1 เอกสารที่2
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 14,293-บาท (-หนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน-)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการเหมารถ ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 27,000-บาท (-สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 9,900-บาท (-เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่าชุดประกอบการแสดง ฝ่ายวิชาการ กิ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 54,600-บาท (-ห้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน-)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ฝ่ายปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 5,900-บาท (-ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 340-บาท (-สามร้อยสี่สิบบาทถ้วน-)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561 ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 99,900.-บาท (-เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 4,890.-บาท (-สี่พันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน-)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดจ้างทาป้ายไวนิล กิจกรรมป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 4,100.-บาท (-สี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มุ กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 4,030.-บาท (-สี่พันสามสิบบาทถ้วน-)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 1,740.-บาท (-หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน-)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจำนวนเงิน 1,570.-บาท (-หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน-)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาประกอบเครื่องฝานกล้วย กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 1,480.-บาท (-หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน-)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 1,200.-บาท (-หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน-)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวนเงิน 840,021 บาท (แปดแสนสี่หมื่นยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล์ กิจกรรมZONING AWARD ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดจ้างบริการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 92,200 บาท (เก้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมZONING AWARD ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ วงโยธวาทิต กิจกรรมพัฒนาศักยภาพวงโยธวาธิต ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการแสดง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพวงโยธวาธิต ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 21,000 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดจ้างบริการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 10,980 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดจ้างบริการถ่ายเอกสาร กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 13,750 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ปรับปรุงอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 217,380 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ (เครื่องเสียง) กิจกรรมอบรมอาสาประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 5,240 บาท (ห้าพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดจ้างทาป้ายไวนิล กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ อบรมอาสาประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 600.-บาท (-หกร้อยบาทถ้วน-)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 12,767.52 บาท (-สองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบสองบาท-)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ อบรมอาสาประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 2,560.-บาท (-สองพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน-)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดจ้างทาป้ายไวนิล กิจกรรมค่ายภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 900.-บาท (-เก้าร้อยบาทถ้วน-)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 3,000.-บาท (-สามพันบาทถ้วน-)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (จังหวัดภูเก็ต) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 2,200.-บาท (-สองพันสองร้อยบาทถ้วน-)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดจ้างบริการซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 27,000 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดจ้างบริการถ่ายเอกสาร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 13,200 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 5,760 บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดจ้างจัดทำป้ายไวนิลประกอบโครงงาน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 14,700 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าแสง สี เอฟเฟ็ค ประกอบละคร ภาษาอังกฤษ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดจ้างบริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่มโครงงาน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 6,280 บาท (หกพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าชุด แต่งหน้านักแสดง ละครภาษาอังกฤษ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมค่ายภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 19,680 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 24,500 บาท (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนางานวิจัยงานวิจัย สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 19,340 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงาน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดจ้างบริการถ่ายเอกสาร จัดทำเอกสารประกอบการเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 74,375 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 23,430 บาท (สองหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 26,993 บาท (สองหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 7,310 บาท (เจ็ดพันสามร้อยสิบบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมค่ายภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 18,430 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิกิจกรรมเครื่องบินจำลองวิทยุบังคับ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 19,340 บาท(หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ กิกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 7,400 บาท(เจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 31,900 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ตามโครงการส่งเสริมโอกาศทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีปรระกวดราคาอิเล็กหรอนิกส์ (e-bidding) จำนวนนเงิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดจ้างทาป้ายไวนิล กิจกรรมค่ายภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และสมรรถนะตามหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 500.-บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม กิจกรรมพัฒนางานวิจัย สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 4,647.50 บาท (-สี่พันหกร้อยสี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์-)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง (ครบชุด) กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการทางานและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 4,000.-บาท (-สี่พันบาทถ้วน-)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมผู้นาเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน ตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 3,475.-บาท (-สามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน-)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดจ้างทาป้ายไวนิล กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการทางานและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 3,450.-บาท (-สามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมจรวดขวดน้้า ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 3,200.-บาท (-สามพันสองร้อยบาทถ้วน-)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดจ้างทาป้ายไวนิล กิจกรรมติดตามศิษย์ ตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการทางานและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 3,000.-บาท (-สามพันบาทถ้วน-)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดจ้างทาป้ายไวนิล กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 2,600.-บาท (-สองพันหกร้อยบาทถ้วน-)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดจ้างทาป้ายไวนิล กิจกรรมผู้นาเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน ตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 1,500.-บาท (-หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน-)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดจ้างทาป้ายไวนิล กิจกรรมงานสมเด็จพระยางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารงานเชิงนโยบาย ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 1,150.-บาท (-หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดจ้างทาป้ายไวนิล กิจกรรมออมวันละบาทกับธนาคารโรงเรียน
ตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 1,000.-บาท (-หนึ่งพันบาทถ้วน-)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามโครงการจัดซื้อหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 266,520 บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามโครงการจัดซื้อหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 93,459.15 บาท (เก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบเก้าบาทสิบห้าสตางค์)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามโครงการจัดซื้อหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 115,560 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมออมวันละบาทกับธนาคารโรงเรียน ตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมค่ายภาษาญี่ปุ่น ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และสมรรถะตามหลักสูตรประชาอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 5,560 บาท (ห้าพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสาร เข้าเล่มเอกสารประกอบหลักสูตร กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมสุขศึกษาและพละศึกษา ตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมวันงานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารเชิงนโยบาย ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมฝึกอาชีพกับวิทยากรท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 830.-บาท (-แปดร้อยสามสิบบาทถ้วน-)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมฝึกอาชีพกับวิทยากรท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 820.-บาท (-แปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน-)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดจ้างทาป้าย กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 800.-บาท (-แปดร้อยบาทถ้วน-)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดจ้างทาป้ายไวนิล กิจกรรมฝึกอาชีพกับวิทยากรท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 600.-บาท (-หกร้อยบาทถ้วน-)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดจ้างทาป้าย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 500.-บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมฝึกอาชีพกับวิทยากรท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 4,750.-บาท (-สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดจ้างทาป้าย กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการทางานและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 3,550.-บาท (-สามพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดจ้างทาป้ายไวนิล กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นาสภานักเรียน ตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 3,310.-บาท (-สามพันสามร้อยสิบบาทถ้วน-)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 2,760.-บาท (-สองพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน-)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (วันแม่แห่งชาติ) ตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 2,400.-บาท (-สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นาสภานักเรียน ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 2,290.-บาท (-สองพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน-)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมจรวดขวดน้้า ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 1,200.-บาท (-หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน-)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ตามโครงการพัฒาผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงานและมีเจตคติที่มีต่ออาชีพสุจริต ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 28,703 บาท (สองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตามโครงการพัฒาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 8,880 บาท (แปดพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ซองเอกสารกระดาษคำตอบ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 62,000 บาท (หกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 10,200 บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ EC ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 163,120 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์เอกสารชุดทำข้อสอบ กิจกรรมฝึกประสบการณ์อย่างเข้ม ตามโครงการพัฒาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมชุมนุมความถนัดและความสนใจ ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทาป้าย กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 800 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) :
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทาป้าย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) :
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (วันแม่แห่งชาติ) ตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 2,400 บาท (สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) :
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทาป้าย กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือผู้นา (Top scout)
ตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 500 บาท : (ห้าร้อยบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมยุวชนประกันภัย ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 4,975.50 บาท : (สี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทห้าสิบสตาง์)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมยุวชนประกันภัย ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 1,592.75 บาท : (หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อขนมปังปิ๊บ กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือผู้นา (Top scout) ตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 1,000 บาท : (หนึ่งพันบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ งานโสตทัศนูปกรณ์และงานสัมพันธ์ ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 40,000 บาท : (สี่หมื่นบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล (โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย) กิจกรรมยุวชนประกันภัย ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 5,700 บาท : (ห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 10,000 บาท : (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมางานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียน ตามโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 135,000 บาท : (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่ 2 – 29 กรกฎาคม 2561 ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำวนเงิน 36,700 บาท (สามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) :
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำวนเงิน 2,640 บาท (สองพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) :
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ กิจกรรมถวายความจงรักภัคดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำวนเงิน 7,602 บาท (เจ็ดพันหกร้อยสองบาทถ้วน) :
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมคณิตศาสตร์ออนทัวร์ ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำวนเงิน 25,875 บาท (สองหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) :
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมสืบสานวิธีไทย ตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าชุด แต่งหน้าทำผม กิจกรรมสืบสานวิธีไทย ตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ ปรับปรุงอาคารสถานที่ ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ปรับปรุงอาคารสถานที่ ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 6,880 บาท (หกพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 17,400 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดและอยู่ร่วมกันใสังคมอย่างมีความสุข ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 6,800 บาท (หกพันแปดร้อยบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดจ้างเครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์ครบวงจร กิจกรรมสืบสานวิถีไทย ตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ประกาศโรงรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื่อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมถวายความจงรักภัคดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนนเงิน 7,600 บาท (เจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ กิจกรรมแห่งเทียนเข้าพรรษา ตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) :
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมถวายความจงรักภัคดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำวนเงิน 8,798 บาท (แปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) :
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมเปิดฟ้า ส่องโลก ดาราศาสตร์ กระจายโอกาสการเรียนรู้ทั่วล้า ตามโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำวนเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) :
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทาป้ายไวนิล กิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง ตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) :
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง ตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 610 บาท (หกร้อยสิบบาทถ้วน) :
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างแต่งหน้า ทำผม กิจกรรมถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) :
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 1,600 บาท (หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) :
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมคณิตศาสตร์ออนทัวร์ ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 1,050 บาท (หนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน) :
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาภาษาอังกฤษ ตามโครงการค่าจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 170,820 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) :
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพจนานุกรมภาษาอังกฤษ กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ตามโครงการค่าจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 10,752.50 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) :
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ตามโครงการส่งเสริมผู้เรียให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 14,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) :
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมชุมนุมรักษาดินแดน ตามโครงการส่งเสริมผู้เรียให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 9,110 บาท (เก้าพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) :
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ กิจกรรมประกวดมารยาทไทย เท่ อย่างไทย ใครๆ ก็ทำได้ ตามโครงการส่งเสริมผู้เรียให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) :
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) :
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒาศักยภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 24,320 บาท (สองหมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) :
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตามโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 5,625 บาท (ห้าพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) :
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแบบรายงาผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปถ.๐๖) กิจกรรมพัฒนางาทะเบียนนักเรียน ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 31,360 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) :
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนางาทะเบียนนักเรียน ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 6,400 บาท (หกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) :
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องดนตรี ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรความเป็นเลิศด้านกีตาร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) :
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื่อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำวนเงิน 9,605 บาท (เก้าพันหกร้อยห้าบาทถ้วน) :
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ประจาปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 4,160 บาท (สี่พันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) :
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ประจาปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19,783.30 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทสามสิบสตางค์) :
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 6,100 บาท (หกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทาป้าย กิจกรรมฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ประจาปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 800 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ ตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าชุดเครื่องประดับพร้อมแต่งหน้าทำผม ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 24,500 บาท (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) : ::
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องดนตรี ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 28,261 บาท (สองหมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน) : ::
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทาป้าย กิจกรรมประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ปกครอง ตามโครงการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชนต่อสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 4,300 บาท (สี่พันสามร้อยบาทถ้วน) : ::
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ปกครอง ตามโครงการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชนต่อสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 3,450 บาท (สามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) : ::
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทาเอกสาร กิจกรรมประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ปกครอง ตามโครงการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชนต่อสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 2,850 บาท (สองพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) : ::
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทาป้าย กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 1,300 บาท (หนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) : ::
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จัดพิมพ์ใบงานใบความรู้ ตามโครงการจัดซื้อหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 74,900 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) : ::
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จัดทำใบงานใบความรู้พัฒนาการเรียนการสอน ตามโครงการจัดซื้อหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 46,162.50 บาท (สี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) : ::
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ ตามโครงการจัดซื้อหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 61,102.35 บาท (หกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสองบาทสามสิบห้าสตางค์) : ::
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมอบรมป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ประจาปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 29,500 บาท (สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) : ::
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรความเป็นเลิศด้านงานประดิษฐ์ ประจาปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 45,000 บาท (สี่หมื่นหมื่นห้าพันบาทถ้วน) : ::
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรความเป็นเลิศด้านอาหารไทย ประจาปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 45,000 บาท (สี่หมื่นหมื่นห้าพันบาทถ้วน) : ::
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทย ตามโครงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) : ::
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอนรายวิชานาฎศิลป์ ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 32,220 บาท (สามหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) : ::
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 7,885 บาท (เจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) : ::
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 7,715 บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) : ::
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ พัฒนาการเรียนการสอน ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 10,987 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) : ::
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ พัฒนาการเรียนการสอน ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 5,655 บาท (ห้าพันหกร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) : ::
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ พัฒนาการเรียนการสอน ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) : ::
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอน ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 24,717 บาท (สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) : ::
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จัดทำข้อสอบ ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 10,582.50 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยแปดสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) : ::
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำเอกสารสิ่งพิมพ์ ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 13,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) : ::
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่องโรเนียว ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 12,219.40 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยสิบเก้าบาทสี่สิบสตางค์) : ::
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 2,700 บาท (สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) : ::
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติการสอนในรายวิชาภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจำนวนเงิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ::
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2561 ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 82,700 บาท (แปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ::
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2561 ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 82,500 บาท (แปดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ::
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อเตรียมรับการประเมินภายนอกรอบสี่ จาก สมศ.” ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 4,937 บาท (สี่พันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) ::
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนารถยนต์เข้าตรวจเช็ดสภาพระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์ กิจกรรมพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน ตามโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 4,650 บาท (สี่พันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ::
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์เข้าตรวจเช็ดสภาพเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ กิจกรรมพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน ตามโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 4,200 บาท (สี่พันสองร้อยบาทถ้วน) ::
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับกิจกรรมอบรมป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 1,650 บาท (หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ::
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาป้ายไวนิล กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทางานและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ::
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาป้ายไวนิล กิจกรรมอบรมป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 1,250 บาท (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ::
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาป้ายไวนิล กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อเตรียมรับการประเมินภายนอกรอบสี่ จาก สมศ.” ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ::
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อเตรียมรับการประเมินภายนอกรอบสี่ จาก สมศ.” ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 1,083.75 บาท (หนึ่งพันแปดสิบสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ::
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 32,333 บาท (สามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) ::
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าชุด แต่งหน้าทำผม ละครภาษาจีน ตามโครงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ::
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 11,770 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ::
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารโครงการ ตามโครงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 5,851 บาท (ห้าพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) ::
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้าย ตามโครงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 10,850 บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ::
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียง แสงสีครบวงจร แสดงละคร ตามโครงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ::
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ตามโครงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 5,800 บาท (ห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ::
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าชุดแต่งหน้าทำผม ตามโครงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ::
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ::
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ กิจกรรมไหว้ครู ตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 3,600 บาท (สามพันหกร้อยบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมส่งเสริม Best Practice Project Based Learning ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาประจาปีการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 4,462.50 บาท (สี่พันสี่ร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบสตางค์)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย กิจกรรมส่งเสริม Best Practice Project Based Learning ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาประจาปีการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 450 บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมสัปดาห์วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ การเรียนการสอน ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการอบรม ตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 79,200 บาท (เก้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ กิจกรรมไหว้ครู ตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 13,999.50 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 148,500 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสาร ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 42,580 บาท (สี่หมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมจัดทำแบบประเมิน SDQ/EQ ตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฝ่านบริหารงานทั่วไป กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา ตามโครงการส่งเสริมสถาบันศึกษาให้เป็นสั่งคมแห่งการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 11,100 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมรณรงค์และเข้าแข่งขันกีฬาต้ายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 14,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย กิจกรรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา  ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์  กิจกรรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา  ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน  ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 3,600 บาท (สามพันหกร้อยบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน  ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 1,940 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารงานเชิงนโยบาย  ตามโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 4,800 บาท (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือช่าง ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรูู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 26,726 บาท (สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุง อาคารสถานที่ ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรูู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 19,200 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมบำรุงเครื่องกรองน้ำ ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรูู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรูู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 61,264 บาท (หกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)
 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มัทักษะในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  
 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)   
 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมส่งเสริม Best Practice Project Based Learning ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 4,462.50 บาท (สี่พันสี่ร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบสตางค์)  
 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม กิจกรรมส่งเสริม Best Practice Project Based Learning ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 2,470 บาท (สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ซ่อมบำรุงเครื่องกรองน้ำ ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ฝ่ายบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)   
 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ฝ่ายบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 19,200 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าเครื่องเสียงพร้อมแสงสี กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์เครื่องมือช่าง ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ฝ่ายบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 26,726 บาท (สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)  
 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ฝ่ายบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 50,010 บาท (ห้าหมื่นสิบบาทถ้วน)  
 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ฝ่ายบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 61,264 บาท (หกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)
 ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย Best Practice Project Based Learning ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 450 บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี
      นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ ประจำปีการศึกษา 2561
  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี
      นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ ประจำปีการศึกษา 2561   
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์เข้าตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตามโครงการส่งเสริม
      การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน   
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์เข้าตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตามโครงการส่งเสริม
      การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพานไหว้ครู กิจกรรมไหว้ครู ตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มี
      คุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค
์  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนใ้ห
      มีคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค
์  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสถานที่ กิจกรรมไหว้ครู ตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม
      และค่านิยมที่พึงประสงค์
 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมรณรงค์และแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
      ตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึง
  
  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการศึกษาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดแต่งหน้านักแสดงละครภาษาจีนตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
      ทางด้านวิชาการศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ
  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเข้าเล่ม ถ่ายเอกสาร ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ศิลปะ
      ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ
  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี
      นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ
  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี
      นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ
  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี
      นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ
  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี
      นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ
  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี
      นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ
  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี
      นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ
  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี
      นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ
 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียน 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ คุณภัณฑ์การเรียนการสอน ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษา
      ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนร
ู้  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน
      ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเชื่อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2561
      ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
      ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
์ 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โครงการจัดซื้อ
      หนังสือเรียนและเอกสารประการการเรียนการสอน
  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษา
      ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนา
      ระบบบริหารงานเชิงนโยบาย  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมสุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียน ตามโครงการ
      ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมสุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียน ตามโครงการ
      ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมสุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียน ตามโครงการ
      ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ตามโครงการ
      ส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ โดยวิธีเจาะจง  
  ประกวดราคาซื้อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน ตามโครงการส่งเสริม
      สถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษา
      ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนร
ู้
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน
      งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรความเป็นเลิศด้านฟุตบอล
      และวอลเล่ย์บอล
  ประกวดราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์
      ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ การส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
      เป็นฐาน ตามโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ การส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
      เป็นฐาน ตามโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น
      โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาก
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่
      1-30 เมษายน 2561 ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนา
      ศูนย์การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรีและกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน
ิกส์
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ
      ด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรีและกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล
      โดยวิธีเจาะจง
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยามคม เรื่อง ผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 1/2561
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด
      ตามโครงการซ่อมแซมกล้องวงจรปิด
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนา
      ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารเชิงนโยบาย
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กิจกรรมพัฒนา
      ศักยภาพการจัดการศึกษา ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กิจกรรมพัฒนา
      ศักยภาพการจัดการศึกษา ฝ่ายวิชาการ ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการสอน
      รายวิชาภาษาอังกฤษ ตามโครงการค่าจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น
      ตามโครงการพัฒนาองค์กรฯ
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสาร หนังสือพิมพ์ กิจกรรมพัฒนา
      ศักยภาพการเรียนการสอนตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
      ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
      ตามโครงการค่าจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือส่งเสริมการเรียนการสอน
      ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ กิจกรรมการพัฒนา
      ศักยภาพการจัดการศึกษา ตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมส่งเสริม
      การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ
คัญ
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาครุภัณฑ์ปรับปรุงห้องศูนย์
      ปฏิบัติการเรียนรู้ e-learning
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
      วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยามคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการนำรถยนต์เข้าตรวจ
      เช็คสภาพ
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยามคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุง
      สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยามคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
      การเรียนการสอน
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยามคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
      การจัดการศึกษา
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยามคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจสภาพรถยนต์
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยามคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการจัดทำป้ายคำขวัญ ตัวหนังสือ
      ภายในห้องสมุด
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยามคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัด
      การศึกษา งานห้องสมุด
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
      การจัดการศึกษา ตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
      ตามโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการปรับปรุง
      ห้องศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ e-learning
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมส่งเสริม
      การจัดการเรียนรู้
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
      การจัดการศึกษา
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรถยนต์
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรถยนต์
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนา
      แหล่งเรียนรู้ ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยวิธีเจาะจง

  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร
      กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล
      กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
      กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่องโรเนียว กิจกรรม
      พัฒนาการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
      ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
      ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
      ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศยกเลิกประมูลซื้อหนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษา
      ให้กับโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 86 รายการ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประมูลซื้อหนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษา ให้กับโรงเรียน
      เมืองพลพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 86 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง เชิญชวนยื่นคุณลักษณะของหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
      ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมและราคา เพื่อกำหนดราคากลาง

  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียนรายวิชาเพิ่มเติม
   ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียนรายวิชาเพิ่มเติม
       ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 112 รายการ

   ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อจอ LED งานประชาสัมพันธ์
   ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา
   ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
   ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่
   ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างค่าจ้างเหมารถบัส (ปรับอากาศ)ตามโครงการกิจกรรม   
       ค่ายพัฒนาคุณธรรม ม.1,2,3,4,5,6 ประจำปีการศึกษา 2558
   ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)
       ประจำปีงบประมาณ 2558
   ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558
   ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา
   ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน
   ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
       ตามโครงการจัดทำห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 3
   ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรถบัส (พัดลมหรือปรับอากาศ)   ตามโครงการ
       กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม ม.1,2,4,5
   ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรถบัส (พัดลมหรือปรับอากาศ)   ตามโครงการ
       กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม ม.1,2,4,5
   ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์   เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
       ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑
   ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน
นายประสาน กองทอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน