ระดับ
ประเภท
จำนวนที่รับ
วันสมัคร
วันสอบ
ประกาศผล
รายงานตัว
มอบตัว
ม.๑
ห้องเรียนพิเศษ
วิทย์-คณิต(EC)
๓๕
๒๐-๒๔ ก.พ ๕๘
๒๘ ก.พ ๕๘
๕ มี.ค ๕๘
๖ มี.ค ๕๘
๖ มี.ค ๕๘
คอมพิวเตอร์(CP)
๓๕
๒๐-๒๔ ก.พ ๕๘
๒๘ ก.พ ๕๘
๕ มี.ค ๕๘
๖ มี.ค ๕๘
๖ มี.ค ๕๘
ห้องเรียนปกติ ความสามารถพิเศษ
๒๖
๒๐-๒๑ มี.ค ๕๘
๒๓ มี.ค ๕๘
๒๕ มี.ค ๕๘
๒๕ มี.ค ๕๘
๘ เม.ย ๕๘
ทั่วไป
๔๒๔

๒๐-๒๔ มี.ค ๕๘

๒๘ มี.ค ๕๘
๒ เม.ย ๕๘
๒ เม.ย ๕๘
๘ เม.ย ๕๘
ม.๔
ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต(EC)
๓๕
๒๐-๒๔ ก.พ ๕๘
๒๘ ก.พ ๕๘
๕ มี.ค ๕๘
๖ มี.ค ๕๘
๖ มี.ค ๕๘
ห้องเรียนปกติ โควตา(ม.3เดิม)
๒๗๕

๒๓ มี.ค ๕๘

๒๙ มี.ค ๕๘
๓ เม.ย ๕๘
๓ เม.ย ๕๘
๙ เม.ย ๕๘
ความสามารถพิเศษ
๒๘

๒๐-๒๑ มี.ค ๕๘

๒๓ มี.ค ๕๘
๒๕ มี.ค ๕๘
๒๕ มี.ค ๕๘
๙ เม.ย ๕๘
ทั่วไป
๒๒๒

๒๐-๒๔ มี.ค ๕๘

๒๙ มี.ค ๕๘
๓ เม.ย ๕๘
๓ เม.ย ๕๘
๙ เม.ย ๕๘
 
 
รายละเอียดการรับสมัครห้องเรียนพิเศษ(Excellent Class)ห้องความเป็นเลิศคอมพิวเตอร์(Computer Program)
 
   
     
   
 
เว็บไซต์หน้าหลัก