-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- มีมารยาทดี -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- โรงเรียนส่งเสริมมารยาทดี ยิ้มง่าย ไหว้สวย รวยน้ำใจ -:-  
 
 

ข้อมูลทั่วไป

 
     
ประวัติโรงเรียน
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ข้อมูลครู
  ข้อมูลนักเรียน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการสมาคมครูฯ
  ติดต่อเรา
     
 

 

หน่วยงานภายใน

 
     
ฝ่ายวิชาการ
 
ฝ่ายบริการ
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
ฝ่ายปกครอง
 
 
งานอนามัยโรงเรียน
 
งานห้องสมุด
 
งานประชาสัมพันธ์
 
งานสวัสดิการโรงเรียน
 
งานสมาคมครู ผู้ปกครองฯ
     
 

 

ทำเนียบครูและบุคลากร

 
 

 

โรงเรียนสังกัด อบจ.ขอนแก่น

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
 
 
 
 
 
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
     

 

 

 

 
 
   
   
         

 
การจัดการเรียนรู้รายวิชางานประดิษฐ์จากวั­สดุในท้องถิ่น
สอนโดยนางสุดา ม่วงทา ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

 
   
   
         

 
วิดีโอสาธิตการสอน ด้วยรูปแบบ 7E วิชาสังคมศึกษา ชั้น ม.1 เรื่อง ภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
   
   
         

 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ปี 2557 ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2557 ณ อิมแพ็จเมืองทองธานี
 
รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดสื่อครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ปี 2557 ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2557 ณ อิมแพ็จเมืองทองธานี
ครูเจ้าของผลงาน
ครูอมรพรรณ จรูญแสง
 
รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ โครงงานสุขศึกษา ระดับชั้นมัธยศึกษาตอนปลาย ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ปี 2557 ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2557 ณ อิมแพ็จเมืองทองธานี
ตัวแทนนักเรียน
นางสาวสุดารัตน์ แก้วกาหลง
นางสาวดรุณี อักษรเสือ
นางสาวบุษกร ข้อสว่าง
ครูที่ปรึกษา
ครูวิชริญฎา พรมเย็น
ครูมลิวรรณ ศรีบุญลือ
 
รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ โครงงานภาษาไทย ระดับชั้นมัธยศึกษาตอนปลาย ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ปี 2557 ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2557 ณ อิมแพ็จเมืองทองธานี
ตัวแทนนักเรียน
นางสาวกนกวรรณ เนียมจันทร์
นางสาวกุสุมา มงคลเคหา
นางสาวปวีณา โกสิิลารัตน์
ครูที่ปรึกษา
ครูสุจินด์ หาญโสภา
ครูวรารัตน์ แสนบุดดา
 
 
   
   
         

 
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ถวายความจงรักภักดี ในพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
 
   
   
         

 
 
ขบวนแห่เทียนพรรษา โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณเทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น
 
   
   
         

 
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ตามโครงการจัดทำห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 3
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรถบัส (พัดลมหรือปรับอากาศ) ตามโครงการกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม ม.1,2,4,5
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรถบัส (พัดลมหรือปรับอากาศ) ตามโครงการกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม ม.1,2,4,5
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อปรับปรุง และพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน
   
 
   
   
         

 
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา) ของนายเมธี ฮ่งภู่
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  เรื่อง  พื้นฐานงานประดิษฐ์ใบตอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติ ของนายวิชัย พ้องเสียง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
   
 
   
   
         

 

 

 

 

ผู้บริหารโรงเรียน

 
     
 
 
   
   

นายสุเทพ พงษ์ใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียน

     
 
 
   
   

นายเรืองยศ พลเมืองหล้า
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการ

     
 
 
   
   

นายอนันต์ ธรรมทอง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป

     
 
 
   
   

นายวินัย รุมฉิมพลี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 

ปรับปรุงล่าสุด 20 ตุลาคม 2557 เวลา 19:01 น.