-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
  ครูประภาวดี นิ่มสังกัด
  ครูวารุณี โพธิลักษณ์
  ครูจักรพันธ์ ทองผาย
  ครูนิติวุฒิ แก้วรักษา
  ครูวิทชรียา ทองผาย
  ครูชาญชัย คำสีแก้ว
 
 
 
 
 
นายนิติวุฒิ แก้วรักษา
นายธนรัตน์ นามเดช
นายพีรเดช เสนไสย
นางระเพ็ญทอง ท้าวนิล
ครู คศ.4
ครู คศ.2
ครู คศ.3
ครู คศ.2
ศศ.บ.ออกแบบนิเทศศิลป์ ค.ม.การบริหารการศึกษา
ศป.บ.ดุริยางคศิลป์

ค.บ.ดนตรีศึกษา

ค.บ.ดนตรีศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯ    
       
       
นางสาวกรรณิการ์ จันทร์ดา
นางสาวสกุนีย์ พานสูงเนิน
นายปรีชา ปล้องยาง
นางสาวปริศนา หายหัตถี
ครู
ครู
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ศษ.บ.ศิลปศึกษา ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน
ศศ.บ.นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
ค.บ.ศิลปศึกษา
ศป.บ.นาฏยศิลป์พื้นบ้าน ศษ.ม.บริหารการศึกษา
       
       
นางสาวปฆรณี พรมกันฑ์
นางสาวโสรยา แก้วทุม
   
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
   
ค.บ.ศิลปศึกษา
ศ.บ.ศิลปะดนตรีและ การแสดงพื้นบ้าน