-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
 
   
 
นายนิติวุฒฺิ แก้วรักษา
นายพีรเดช เสนไสย

นางเพ็ญประภา วงษ์ชมภู

นางระเบียบ บุตรสุโพธิ์
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.บ.ดนตรีศึกษา
ค.บ.บรรณารักษ์
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
     
       
       
นายชาญชัย คำสีแก้ว
นางสาวปริศนา หายหัตถี

นายปรีชา ปล้องยาง

นายพิพัชรพล นาอุดม
ครู คศ.1
ผู้ช่วยครู
ผู้ช่วยครู
ครูอัตราจ้าง
ค.บ.ดนตรีศึกษา
ศป.บ.นาฏศิลป์พื้นบ้าน
ค.บ.ศิลปะ
ศศ.บ.ดนตรีสากล