-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
  ครูประภาวดี นิ่มสังกัด
  ครูวารุณี โพธิลักษณ์
  ครูจักรพันธ์ ทองผาย
  ครูนิติวุฒิ แก้วรักษา
  ครูวิทชรียา ทองผาย
  ครูชาญชัย คำสีแก้ว
 
 
 
 
 
   
 
นายนิติวุฒฺิ แก้วรักษา
นายพีรเดช เสนไสย
นายชาญชัย คำสีแก้ว
นางสาวปริศนา หายหัตถี
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.2
ผู้ช่วยครู
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.บ.ดนตรีศึกษา
ค.บ.ดนตรีศึกษา
ศป.บ.นาฏศิลป์พื้นบ้าน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
     
       
       
     

นายปรีชา ปล้องยาง

     
ผู้ช่วยครู
     
ค.บ.ศิลปะ