-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
 
   
 
นางสาวประไพวรรณ พุทธโฆษ์
นางสุดาทิพย์ เถาว์ทิพย์

นางพชิรารัชต์ ศิริปุณยนันท์

นางนงลักษณ์ ประไกรวัน

ครู คศ.3
ครู คศ.4
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ค.บ.พลศึกษา
ศษ.ม.นวัตกรรมหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้
กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
     
       
       
นางจันทรพร เกตุพิบูลย์
นางมิ่งขวัญ วงศ์สุรินทร์
นายขวัญชัย หายหัตถี
นายวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ค.บ.สังคมศึกษา
ค.บ.เกษตรกรรม
ศษ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
       
       
นายสราวุธศรียางนอก
นายจักรพันธ์ ทองผาย
นายกษิภัท อย่างบุญ
นางสุทธาสินี กันยาสุด
ครู คศ.2
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
คอ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
วท.บ.เทคโนโลยีการอาหารและ
โภชนาการ
       
       
   
นางวิทชรียา ทองผาย
   
นายไชยพงศ์ หวานเสร็จ
ครู คศ.3
   
ผู้ช่วยครู
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
   
วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม