-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
  ครูประภาวดี นิ่มสังกัด
  ครูวารุณี โพธิลักษณ์
  ครูจักรพันธ์ ทองผาย
  ครูนิติวุฒิ แก้วรักษา
  ครูวิทชรียา ทองผาย
  ครูชาญชัย คำสีแก้ว
 
 
 
 
 
นายจักรพันธ์ ทองผาย
นายสราวุธ ศรียางนอก
นางปราณี มาตย์นอก
นางสุทธาสินี กันยาสุด
ครู คศ.4
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า, ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

ค.บ.บรรณารักษศาสตร์

วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร และโภชนาการ ศษ.ม.บริหารการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ
 
       
       
นางฐาปณี เกตุภูเขียว
นางอัญชัญ ชินภาชน์
นายวุฒิพงษ์ สีมาพล
นางสุภานัน นามวงษ์
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ศึกษา
ศศ.บ.การจัดการทั่วไป (บัญชี) ศษ.ม.บริหารการศึกษา
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
บธ.บ.การบริหารธุรกิจ
(การบัญชี)
       
       
นายอานนท์ ไร่ขาม
นายไชยพงศ์ หวานเสร็จ
นางสาวสุพรรณิการ์ กองเกิด
 
ครู
ผู้ช่วยครู
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
พธ.บ.พุทธศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ค.อ.บ.เกษตร