-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
  ครูประภาวดี นิ่มสังกัด
  ครูวารุณี โพธิลักษณ์
  ครูจักรพันธ์ ทองผาย
  ครูนิติวุฒิ แก้วรักษา
  ครูวิทชรียา ทองผาย
  ครูชาญชัย คำสีแก้ว
 
 
 
 
 
   
 
นายกษิภัท อย่างบุญ
นายจักรพันธ์ ทองผาย
นางสุดาทิพย์ เถาว์ทิพย์
นางสุทธาสินี กันยาสุด
ครู คศ.3
ครู คศ.4
ครู คศ.4
ครู คศ.3
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
คอ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
ศษ.ม.นวัตกรรมหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้
วท.บ.เทคโนโลยีการอาหารและ
โภชนาการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้    
       
       
 
นางสาวประไพวรรณ พุทธโฆษ์
นางฐาปนีย์ เกตุภูเขียว
นางสุภานัน นามวงษ์
นายสราวุธศรียางนอก
ครู คศ.3
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.3
ค.บ.พลศึกษา
คศ.บ.อาหารและโภชนาการ
ศศ.บ.สังคมศึกษา
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
       
 
   
 
นายไชยพงศ์ หวานเสร็จ
   
 
ผู้ช่วยครู
   
 
วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม