-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- เทคโนโลยีรอบรู้สู่นวัตกร -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งนวัตกรรม -:-

 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
  ครูประภาวดี นิ่มสังกัด
  ครูวารุณี โพธิลักษณ์
  ครูจักรพันธ์ ทองผาย
  ครูนิติวุฒิ แก้วรักษา
  ครูวิทชรียา ทองผาย
  ครูชาญชัย คำสีแก้ว
 
 
 
 
 
   
 

ข้อมูล ณ10 มิถุนายน 2566 (ปีการศึกษา 2566)

 

ระดับชั้น ชั้นปี ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาตอนต้น

ม.1

218

300

518

ม.2

213

322

535

ม.3

225

319

544

รวม

656

941

1,597

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ม.4

166

313

497

ม.5

169

324

493

ม.6

156

356

512

รวม

491

993

1,484

รวมทั้งสิ้น

1,147

1,934

3,081

ข้อมูล ณ10 มิถุนายน 2565 (ปีการศึกษา 2565)

ระดับชั้น ชั้นปี ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาตอนต้น

ม.1

217

323

540

ม.2

235

322

557

ม.3

211

341

552

รวม

663

986

1,649

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ม.4

174

329

503

ม.5

158

359

517

ม.6

175

313

488

รวม

507

1001

1,508

รวมทั้งสิ้น

1,170

1,987

3,157

 

ข้อมูล ณ 4 มิถุนายน 2564

ระดับชั้น ชั้นปี ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาตอนต้น

ม.1

240

327

567

ม.2

216

346

562

ม.3

219

341

560

รวม

675

1,014

1,689

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ม.4

163

365

528

ม.5

176

318

494

ม.6

173

316

489

รวม

512

999

1,511

รวมทั้งสิ้น

1,187

2,013

3,200

ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2563

ระดับชั้น ชั้นปี ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 221 350 571
ม.2 230 347 577
ม.3 201 364 565
รวม 651 1,051 1,713
มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 179 325 504
ม.5 176 316 492
ม.6 192 307 502
รวม 550 948 1,498
รวมทั้งสิ้น 1,202 2,009 3,211

ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562

ระดับชั้น ชั้นปี ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 229 353 582
ม.2 208 369 577
ม.3 204 299 503
รวม 641 1,021 1,662
มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 178 319 497
ม.5 200 311 511
ม.6 167 294 461
รวม 545 924 1,469
รวมทั้งสิ้น 1,186 1,945 3,131

ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561

ระดับชั้น ชั้นปี ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 216 376 592
ม.2 224 314 538
ม.3 185 323 508
รวม 625 1,013 1,638
มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 204 314 518
ม.5 169 297 466
ม.6 161 294 455
รวม 534 905 1,439
รวมทั้งสิ้น 1,159 1,918 3,077