-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
 
   
 

ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561

ที่มา : งานสารสนเทศโรงเรียน


ระดับชั้น ชั้นปี ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 216 376 592
ม.2 224 314 538
ม.3 185 323 508
รวม 625 1,013 1,638
มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 204 314 518
ม.5 169 297 466
ม.6 161 294 455
รวม 534 905 1,439
รวมทั้งสิ้น 1,159 1,918 3,077