-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
  ครูประภาวดี นิ่มสังกัด
  ครูจักรพันธ์ ทองผาย
  ครูวิทชรียา ทองผาย
 
 
 
 
 
   
 

ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562

ระดับชั้น ชั้นปี ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 229 353 582
ม.2 208 369 577
ม.3 204 299 503
รวม 641 1,021 1,662
มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 178 319 497
ม.5 200 311 511
ม.6 167 294 461
รวม 545 924 1,469
รวมทั้งสิ้น 1,186 1,945 3,131

ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561

ระดับชั้น ชั้นปี ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 216 376 592
ม.2 224 314 538
ม.3 185 323 508
รวม 625 1,013 1,638
มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 204 314 518
ม.5 169 297 466
ม.6 161 294 455
รวม 534 905 1,439
รวมทั้งสิ้น 1,159 1,918 3,077