-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
  ครูประภาวดี นิ่มสังกัด
  ครูวารุณี โพธิลักษณ์
  ครูจักรพันธ์ ทองผาย
  ครูนิติวุฒิ แก้วรักษา
  ครูวิทชรียา ทองผาย
  ครูชาญชัย คำสีแก้ว
 
 
 
 
 
   
 
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2566
ชาย
หญิง
รวม
ฝ่ายบริหาร
3
2
5
รวม
3
2
5
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12
19
31
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
7
16
23
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
8
3
11
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
-
12
12
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
3
15
18
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
3
5
8
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
6
3
9
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
4
3
7
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
1
2
รวม
44
77
121
พนักงานจ้างเหมาบริการ      
-สายงานการสอน
4
8
12
-สายสนับสนุนการสอน
4
7
11
-ภารโรง
7
3
10
พนักงานจ้างตามภารกิจ      
-สายงานการสอน (ผู้ช่วยครู)
2
2
4
-สายสนับสนุนการสอน
8
5
13
ลูกจ้างประจำ
3
-
3
พนักงานจ้างทั่วไป
7
-
7
ยามรักษาการณ์
4
-
4
 
รวม
39
25
64
รวมบุคลากรทั้งหมด
86
104
190