-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
  ครูประภาวดี นิ่มสังกัด
  ครูวารุณี โพธิลักษณ์
  ครูจักรพันธ์ ทองผาย
  ครูนิติวุฒิ แก้วรักษา
  ครูวิทชรียา ทองผาย
  ครูชาญชัย คำสีแก้ว
 
 
 
 
 
   
 
 
นายพัศกร คำโคตร
นางปริศนา คำโคตร

นางมลิวรรณ ศรีบุญลือ

 
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา L.T.
กศ.ม.การบริหารการศึกษา L.T.
ค.บ.พลศึกษา
 
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน