-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
 
   
 
นายพัศกร คำโคตร
นางปริศนา คำโคตร

นายชาครีย์ นาชิต

ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครูอัตราจ้าง
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา L.T.
กศ.ม.การบริหารการศึกษา L.T.
กศ.บ.การสอนสุขศึกษา
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน