-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
  ครูประภาวดี นิ่มสังกัด
  ครูวารุณี โพธิลักษณ์
  ครูจักรพันธ์ ทองผาย
  ครูนิติวุฒิ แก้วรักษา
  ครูวิทชรียา ทองผาย
  ครูชาญชัย คำสีแก้ว
 
 
 
 
 
   
 
 
นายประสาน กองทอง
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ(คศ.๔)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
     
 
นายสุเทพ อ้นอมร
รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ(คศ.๔)
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการ
     
 
นายสิทธิชัย สุนทรพินิจ
รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ(คศ.๔)
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
     
 
นางเรณู นันททิพรักษ์
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ(คศ.๓)
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
     
 
นางเพชรวราภรณ์ พิมพ์ศรี
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ(คศ.๓)
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายปกครอง