-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
  ครูประภาวดี นิ่มสังกัด
  ครูวารุณี โพธิลักษณ์
  ครูจักรพันธ์ ทองผาย
  ครูนิติวุฒิ แก้วรักษา
  ครูวิทชรียา ทองผาย
  ครูชาญชัย คำสีแก้ว
 
 
 
 
 
   
 
 
นายประสาน กองทอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ(คศ.๓)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
     
 
 
นายอนันต์ ธรรมทอง
รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ(คศ.๔)
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
    ประวัติส่วนตัว
     
 
นายสุเทพ อ้นอมร
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ(คศ.๓)
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการ
     
 
นางเรณู นันททิพรักษ์
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ(คศ.๓)
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
     
 
นางอัจฉรา  จิกชาตรี
รองผู้อำนวยการชำนาญการ(คศ.๒)
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบุคคล