-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
  ครูประภาวดี นิ่มสังกัด
  ครูวารุณี โพธิลักษณ์
  ครูจักรพันธ์ ทองผาย
  ครูนิติวุฒิ แก้วรักษา
  ครูวิทชรียา ทองผาย
  ครูชาญชัย คำสีแก้ว
 
 
 
 
 
นางรดา กาลวิบูลย์
นางอำนวยพร ชนม์นภัทร
นางวงเดือน ชุมฉิมพลี
นางสาวอารยา มังคละ
ครู คศ.4
ครู คศ.3
ครู คศ.4
ครู คศ.4
ค.บ.ภาษาอังกฤษ

ค.บ.ภาษาอังกฤษ
กศม.การบริหารการศึกษา

กศ.บ.ภาษาอังกฤษ

ค.บ.ภาษาอังกฤษ
ศษม.การบริหารการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ    
       
       
นางสุกัลยา แววไธสง
นางนงนุช เตชะตานนท์
นายสินธิ์ สมีพวง
นางสุกัญญา ศรีภูมิ
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
กษ.ม.นวัตกรรมหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
ศน.บ.ภาษาอังกฤษ
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
กษ.ม.การบริหารการศึกษาพิเศษ
       
       
นางสาวนุจรี พรมมนตรี
นางปราณี สังข์น้อย
นางสาวคมคาย เจริญอินทร์
นางสาวธัญญารัตน์ คามวุฒิ
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.2
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน

ค.บ.ภาษาอังกฤษ
กศ.บ.ภาษาอังกฤษ
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
ศษ.ม.จิตวิทยาการศึกษา
และการให้คำปรึกษา
       
       
นายวุฒิไกร ปิดตาฝ้าย
นายอนุรัตน์ มุสิกเสถียร
นางสาววรัญญา คำสา
นางสาวไอยริณรัตต์ วังขันธ์
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู
ครู
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
ศษ.บ.การสอนภาษาญี่ปุ่น
       
       
นายธัชกร ชนม์นภัทร
นางสาววรรนิภา กองมี นางสาวเสาวลักษณ์ ขลิบเงิน นายศรายุทธ นนสีราช
ครู
ครู ครู ครู
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
ศศ.บ.ภาษาจีน
ค.บ.ภาษาอังกฤษ

ศษ.บ.การสอนภาษาจีน
ในฐานะภาษาต่างประเทศ

       
       
นายกฤษณพงศ์ ผาติวุฒินันท์
นางสาวหนึ่งฤทัย พัชราชีวิน Miss Aileen D. Bayer Mrs. Claire Joy V. Wong
ครู คศ.2
พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
ศษ.ม.นวัตกรรมหลักสูตร
และการจัดการเรียน
ค.ด.การบริหารจัดการการศึกษา
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสากล Bachelor of Elementary Education (BEED)
Bachelor of science
in Accountancy (BSA)
       
       

   
Mr. Ramil Manago Wong
Ms. Mylene L. Aquision    
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ    
Bachelor of Science in Computer science (BSCS)
Bachelor of Elementary Education (BEED)