-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
  ครูประภาวดี นิ่มสังกัด
  ครูจักรพันธ์ ทองผาย
  ครูวิทชรียา ทองผาย
 
 
 
 
 
   
 
นางจิตตวีร์ จรัญวัน
นางรดา กาลวิบูลย์
นางสาวอารยา มังคละ
นางสุกัลยา แววไธสง
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
ศษ.ม.นวัตกรรมหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
       
       
นางรินลญา วัชรโรปกรณ์
นางวงเดือน รุมฉิมพลี
นางนงนุช เตชะตานนท์
นางศิตาพร ธรรมมา
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
กศ.บ.ภาษาอังกฤษ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
       
       
นายสินธุ์ สมีพวง
นางปารณี สังข์น้อย
นางสุกัญญา ศรีภูมิ
นางสาวอำนวยพร แสนสุด
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
พิเศษ
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
       
       
นางสาวคมคาย เจริญอินทร
นางสาวไอยริณรัตน์ วังขันธ์
นางสาวธัญญารัตน์ คามวุฒิ
นางเกศินี ทองสรรค์
ครู คศ.3
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู คศ.1
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ศษ.บ.การสอนภาษาญี่ปุ่น
ศษ.ม.จิตวิทยาการศึกษา
และการให้คำปรึกษา
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา