-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
 
   
 
นายสันติชัย พรมศิลา
นางอรวรรณ ธรรมทอง

นางมลิวรรณ ศรีบุญลือ

นายพีรสันต์ ประไกรวัน
ครู คศ.3
ครู คศ.4
ครู คศ.3
ครู คศ.3
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
ศน.ม.การบริหารการศึกษา
ค.บ.พลศึกษา
ค.บ.สังคมศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
     
       
       
นายศราวุธ โพธิลักษณ์
นางวิชริญฎา พรมเย็น

นายโกเมนทร์ นามวงษ์

นายนิวัฒน์ ธรรมมา
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา
ศษ.ม.พลศึกษา
       
       
     
     
นางวารุณี โพธิลักษณ์
     
ครู คศ.3
     
กศ.ม.การบริหารการศึกษา