-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
  ครูประภาวดี นิ่มสังกัด
  ครูจักรพันธ์ ทองผาย
  ครูวิทชรียา ทองผาย
 
 
 
 
 
   
 
นายพีรสันต์ ประไกรวัน
นายนิวัฒน์ ธรรมมา
นางอรวรรณ ธรรมทอง

นายโกเมนทร์ นามวงษ์

ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.4
ครู คศ.3
ค.บ.สังคมศึกษา
ศษ.ม.พลศึกษา
ศน.ม.การบริหารการศึกษา
วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   หัวหน้าฝ่ายบริการ
       
       
นายธนกฤต โพธิลักษณ์
นางวิชริญฎา พรมเย็น
นายสันติชัย พรมศิลา
นางวารุณี โพธิลักษณ์
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
       
       
     

นายชาครีย์ นาชิต

     
ครูอัตราจ้าง
     
กศ.บ.การสอนสุขศึกษา