-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
  ครูประภาวดี นิ่มสังกัด
  ครูวารุณี โพธิลักษณ์
  ครูจักรพันธ์ ทองผาย
  ครูนิติวุฒิ แก้วรักษา
  ครูวิทชรียา ทองผาย
  ครูชาญชัย คำสีแก้ว
 
 
 
 
 
นางวารุณี โพธิลักษณ์
นายสันติชัย พรหมศิลา
นายเวียงชัย จรรยาศร
นายโกเมนทร์ นามวงษ์
ครู คศ.4
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ศษ.บ.สุขศึกษา กศ.ม.การบริหารการศึกษา
วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา กษ.ม.การบริหารการศึกษา

ค.บ.พลศึกษา
ศษ.ม.พลศึกษา

วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯ    
       
       
นายพีระสันต์ ประไกรวัน
นายธนกฤต โพธิลักษณ์
นางสาวสุกัญญา สมีพวง
นายอภิวัฒน์ ปัดนา
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ค.บ.สังคมศึกษา
วท.บ.วิทยาศาสตร์บัณฑิต (พลศึกษา) กศ.ม.การบริหารการศึกษา
กศ.บ.พลศึกษา ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ศษ.บ.พลศึกษา
       
       
นายวุฒิชัย การถาง
นายชัยพงษ์ อัญญโพธิ์
   
ครู
พนักงานจ้างเหมาบริการ
   
ค.บ.พลศึกษา
ศษ.บ.พลศึกษา