-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:-เทคโนโลยีรอบรู้สู่นวัตกร -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งนวัตกรรม -:-

 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
  ครูประภาวดี นิ่มสังกัด
  ครูวารุณี โพธิลักษณ์
  ครูจักรพันธ์ ทองผาย
  ครูนิติวุฒิ แก้วรักษา
  ครูวิทชรียา ทองผาย
  ครูชาญชัย คำสีแก้ว
 
 
 
 
 
   
 

             โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการตั้งโรงเรียนรัฐบาล ลงวันที่ 7 เมษายน 2514 ให้ชื่อว่า “โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม” ให้รับนักเรียน 2 ห้องเรียนๆละ 45 คน
รวม 90 คน โรงเรียนยังไม่ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน จึงได้อาศัยเรียนที่โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล ทางราชการแต่งตั้งให้
นายชวลิต สุวรรณี ครูตรีโรงเรียนพล รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ กรมวิสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายประยูร สมบัติธีระ ครูใหญ่โรงเรียนมุกดาหาร
จังหวัดนครพนม มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ รับมอบงานเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2514 ได้ย้ายนักเรียนมาเรียนที่อาคารชั่วคราว ตำบลลอมคอม ณ สถานที่ที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนปัจจุบัน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2515 ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์บ้าน หนองอรุณ มีราษฎรในชุมชนอำเภอพลร่วมบริจาคที่ดินด้านทิศตะวันออกอีก ได้แก่ นายกั้ง อิสสระพงศ์ นางปิ่น กุศลเลิศจริยา และนายเดช ลี้วาระ คนละประมาณ 1 ไร่ ปัจจุบันโรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 119 ไร่ งาน 9 ตารางวา
            • ปีการศึกษา 2519 เข้าโครงการ คมภ. 1 รุ่นที่ 3
            • ปีการศึกษา 2521 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 ห้องเรียน
            • ปีการศึกษา 2526 เข้าโครงการสุขศึกษาสายการศึกษา
            • ปีการศึกษา 2527 เข้าโครงการโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร
            • ปีการศึกษา 2540 จัดทำป้ายโรงเรียนด้วยเงินสมาคมครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า
            • ปีการศึกษา 2545 เข้าโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
            • ปีการศึกษา 2546เป็นโรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
                                        เทคโนโลยี(สสวท.)
                                        เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ กรมการศาสนา กระทรวง วัฒนธรรม
                                        ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สมศ. (2546-2548)
            • 7 กรกฎาคม 2546 เข้าสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต3
            • ปีการศึกษา 2547 เข้าร่วมโครงการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้โครงการ “ระบบดีโรงเรียนมีคุณภาพ”
            • ปีการศึกษา 2549 ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สมศ. รอบ2 (2549-2553)
            • 20 พฤศจิกายน 2549 กระทรวงศึกษามีคำสั่งถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
            • 28 พฤศจิกายน 2549 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต3 ลงนามถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
            • 16 เมษายน 2550 ถ่ายโอนบุคลากรไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
            • 24 พฤษภาคม 2554 ลงนาม MOU กับธนาคารออมสิน และเปิดธนาคารโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สาขาที่ 33 ของโรงเรียน
                                        และสาขาที่ 487 ของประเทศไทย
            • ปีการศึกษา 2554 ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สมศ. รอบ3 (2554-2558)
            • ปีการศึกษา 2556 ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นโรงเรียนในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
                                         ทางคอมพิวเตอร์
            • ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 – ม. 3 จำนวน 38 ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน 1,662 คน มีห้องเรียน Excellent Class และห้องเรียน Computer Program ระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน และระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ม. 4 – ม. 6 จำนวน 36 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 1,509 คน มีห้องเรียน Excellent Class ระดับชั้นละ
1 ห้องเรียน และ ห้องเรียน Computer Program ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ห้องเรียน รวมจำนวน ห้องเรียนทั้งสิ้น 74 ห้องเรียน จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 3,171 คน มีครูทั้งสิ้น 137 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 5 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 21 คน พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 14 คน ตำแหน่งสนับสนุนการสอน 12 คน ตำแหน่งภารโรง 6 คน บริการ 3 คน

 
  ปีการศึกษา  2560  เป็นศูนย์สะเต็มศึกษา  อปท. 10 
          ปีการศึกษา  2560  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่ จากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
          ปีการศึกษา  2560  ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นโรงเรียนนำร่องโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 
          ปีการศึกษา  2560  เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  โครงการโรงเรียนคุณภาพด้าน SMT ตามมาตรฐาน  สสวท.
          ปีการศึกษา  2560  ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี