-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- มีมารยาทดี -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- โรงเรียนส่งเสริมมารยาทดี ยิ้มง่าย ไหว้สวย รวยน้ำใจ -:-  
   
 
 

     
ประวัติโรงเรียน
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ข้อมูลครู
  ข้อมูลนักเรียน
  ตราสัญลักษณ์
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการสมาคมครูฯ
  ติดต่อเรา
  ตารางเรียน 2/57
   
 
     
 
 
     
 
ฝ่ายบริการ
 
 
ฝ่ายปกครอง
 
 
งานอนามัยโรงเรียน
 
งานห้องสมุด
 
งานประชาสัมพันธ์
 
งานสวัสดิการโรงเรียน
 
งานสมาคมครู ผู้ปกครองฯ
   
 
   
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
 
 
 
 
 
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
   
 

 

 

 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
 
  ครูอมรพรรณ จรูญแสง
  ครูกรรณิการ์ แก้วนอก
  ครูประภาวดี ไพรราม
   
 

 

 

     
   
   
 
ประวัติอำเภอพล
   
 
   
 
สาธิตการสอน
   
 
 
ครูสุดา ม่วงทา ครู คศ.4
   
 
 
ครูเปรมจิต งานไว ครู คศ.4
   
 

 

 

 


   
   
   
   
         

 
 
   
   
   
         

 

 
   
   
   
         


 

เนื้อหารายวิชาที่ใช้ในการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557

 
   
   
   
         

อัลบั้มภาพกิจกรรม
รายละเอียดกิจกรรม
   
พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 c]t ม.6 ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนเืมืองพลพิทยาคม
การแข่งขันตอบปัญหาไอที ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์ผลิตสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ผลการแข่งขัน ๑.รร.ขอนแก่นวิทยายน ๒.เมืองพลพิทยาคม ๓.อุบลรัตน์พิทยาคม
งานมหกรรมวิชาการเปิดบ้านการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
   
 
   
   
         

วัน เดือน ปี
กิจกรรม
7-8 ก.พ. 58 สอบ O-NET ม.6
13 ก.พ. 58 มหกรรมวิชการเปิดบ้านการศึกษา ปีการศึกษา 2557
20 ก.พ. 58 พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2557
20-24 ก.พ. 58 รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2558
12 มี.ค. 58 พิธีซ้อมรับใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2557
18 มี.ค. 58 พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2557
20-21 มี.ค. 58 รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ
20-24 มี.ค. 58 รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภททั่วไป
25 มี.ค. 58 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ
28 มี.ค. 58 สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2558 ทุกประเภท
29 มี.ค. 58 สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2558 ทุกประเภท
 
   
   
         

 
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างค่าจ้างเหมารถบัส (ปรับอากาศ) ตามโครงการกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม ม.1,2,3,4,5,6 ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ตามโครงการจัดทำห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 3
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรถบัส (พัดลมหรือปรับอากาศ) ตามโครงการกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม ม.1,2,4,5
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรถบัส (พัดลมหรือปรับอากาศ) ตามโครงการกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม ม.1,2,4,5
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อปรับปรุง และพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน
   
 
   
   
         

 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ของนายชุมพล น้อยถนอม || บทคัดย่อ
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา) ของนายเมธี ฮ่งภู่
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  เรื่อง  พื้นฐานงานประดิษฐ์ใบตอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติ ของนายวิชัย พ้องเสียง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
   
 
   
   
         

   
   
   
         

   
   
   
         

ผู้บริหารโรงเรียน

 
     
 
 
   
   

นายประเวศ เทศเรียน
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

     
 
 
   
   

นายเรืองยศ โพนเมืองหล้า
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการ

     
 
 
   
   

นายอนันต์ ธรรมทอง
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป

     
 
 
   
   

นายสุเทพ อ้นอมร
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

 

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
last Update :16/07/2015 17:10 pm.