-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
  ครูอมรพรรณ จรูญแสง
  ครูกรรณิการ์ แก้วนอก
  ครูประภาวดี ไพรราม
  ครูจักรพันธ์ ทองผาย
  ครูสุรชัย สุขรี
  ครูกษิภัท อย่างบุญ
  ครูวรวุธ อัครกตัญญู
  ครูวิทชรียา ทองผาย
  ครูวรารัตน์ ศรีบุดดา
  ครูชนิดาพร พลนามอินทร์
  ครูภาวิดา นามเดช
  ครูสุจันทร์ญา อุปแก้ว
  ครูขวัญเวียง มะโนเครื่อง
  ครูนิกร ประวันตา
  ครูเกียรติสุดา แก่นจันทร์
  ครูขวัญชัย หายหัตถี
  ครูจักริน งานไว
 
 
 
 
 
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม"สรงน้ำ สรงใจ สืบฮีตไทย ตรุษสงกรานต์"
จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วันที่ 23 มกราคม 2561
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รับการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
วันที่ 17 มกราคม 2561
งานวันครูอำเภอพล เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ณ หอประชุมโรงเรียนพล
วันที่ 16 มกราคม 2561
พิธีเปิดกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2560
วันที่ 28 ธันวาคม 2560
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ปีการศึกษา2560
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
 
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการวาดภาพคนเหมือนวิชาการวาดภาพคนเหมือน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา : นางจุฬาลักษณ์ มาลาศรี ||ตัวอย่างแบบฝึก||บทคัดย่อ||
ผลการใช้สื่อประสม (Multimedia)  เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : นางศิริพร เหง้าศรี ||บทคัดย่อ||
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้สถานการณ์จำลองร่วมกับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เรื่อง อาหารพื้นบ้านอีสาน : นายสินธุ์ สมีพวง
||บทคัดย่อ||
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง พลเมืองดีรู้กฎหมายและการปกครองของไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม : นางสุจันทร์ญา อุปแก้ว
||บทคัดย่อ||บทเรียนบนเครือข่าย||
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 : นางอมรพรรณ จรุญแสง
||บทคัดย่อ||บทเรียนบนเครือข่าย||
การพัฒนาบทเรียนบทเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม : นายขวัญชัย หายหัตถี
||บทคัดย่อ||บทเรียนบนเครือข่าย||
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามวิธีโฟนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
: นางสาวคมคาย เจริญอินทร์ ||บทคัดย่อ||ตัวอย่างแบบฝึก||
รูปแบบการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 : นายธีระสันต์ ช่วยรักษา ||บทคัดย่อ||
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น : นายอนันต์ ธรรมทอง ||บทคัดย่อ||
การพัฒนารูปแบบการสอนบนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : นางพชิรารัชต์ ศิริปุณยนันท์
||บทความวิชาการ||บทเรียนบนเครือข่าย||
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายร่วมกับกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : นางพชิรารัชต์ ศิริปุณยนันท์
||บทความวิชาการ||บทเรียนบนเครือข่าย||ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้||

การประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการอ่านของนักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น : นายอนันต์ ธรรมทอง ||บทคัดย่อ||

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องการเคลื่อนที่โดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะ
หาความรู้ (5Es)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม : นางหมอกฟ้า ที่รัก
||บทคัดย่อ|| ||ตัวอย่างแบบฝึก||
  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร      การเรียนรู้ (4MAT) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  : นางสาวพรธีรา    โสดาวิชิต
     ||บทคัดย่อ|| ||ตัวอย่างแบบฝึก|| ||ตัวอย่างแผน||
  การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  : นางนิกร ประวันตา   ||บทคัดย่อ|| ||บทเรียนออนไลน||
  การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน สำหรับการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์      (STAD) โดยเน้นเทคนิค KWDL ที่ส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  : นางนิกร ประวันตา
     ||บทคัดย่อ|| ||ตัวอย่างแบบฝึก|| ||ตัวอย่างแผน||
   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียน
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  : นางสุมาลี ภูศรีอ่อน
   การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องสภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น โดยวิธีการสอน
      แบบสืบเสาะหาความรู้(5Es)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ของนายจรัส ที่รัก
   รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ที่เสริมการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องระบบเครือข่ายและการสื่อสาร       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อำเภอโกสุมพิสัย       จังหวัดมหาสารคาม ของ นางอทิตยา แสงปัญญา
   รายงานบทสรุปสำหรับผู้บริหาร การประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่าน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของ
      นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ของ นายอนันต์ ธรรมทอง
   การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม       ของนายวรวุธ อัครกตัญญู

   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องระบบแห่งชีวิต  รายวิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
      พลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 5  โดยใช้สื่อประสม (Multimedia) ของนางวิชริญฎา  พรมเย็น

   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สมุนไพรใกล้ตัว รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2
      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม       ของ นายกษิภัท อย่างบุญ || บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
   การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
      โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ของ นางกรรณิการ์ แก้วนอก
   การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
      โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ของนายจักรพันธ์ ทองผาย
   การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง รามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
      โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ของนางสาววรารัตน์ ศรีบุดดา|| บทเรียนบนเครือข่าย
   การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ของนายสุรชัย สุขรี || บทเรียนบนเครือข่าย
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศยกเลิกประมูลซื้อหนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษา
      ให้กับโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 86 รายการ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประมูลซื้อหนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษา ให้กับโรงเรียน
      เมืองพลพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 86 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง เชิญชวนยื่นคุณลักษณะของหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
      ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมและราคา เพื่อกำหนดราคากลาง

  ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียนรายวิชาเพิ่มเติม
   ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียนรายวิชาเพิ่มเติม
       ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 112 รายการ

   ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อจอ LED งานประชาสัมพันธ์
   ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา
   ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
   ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่
   ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างค่าจ้างเหมารถบัส (ปรับอากาศ)ตามโครงการกิจกรรม   
       ค่ายพัฒนาคุณธรรม ม.1,2,3,4,5,6 ประจำปีการศึกษา 2558
   ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)
       ประจำปีงบประมาณ 2558
   ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558
   ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา
   ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน
   ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
       ตามโครงการจัดทำห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 3
   ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรถบัส (พัดลมหรือปรับอากาศ)   ตามโครงการ
       กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม ม.1,2,4,5
   ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรถบัส (พัดลมหรือปรับอากาศ)   ตามโครงการ
       กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม ม.1,2,4,5
   ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์   เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
       ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑
   ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน
ดร.มงคล อติอนุวรรตน์
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน