-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
  ครูประภาวดี นิ่มสังกัด
  ครูวารุณี โพธิลักษณ์
  ครูจักรพันธ์ ทองผาย
  ครูนิติวุฒิ แก้วรักษา
  ครูวิทชรียา ทองผาย
  ครูชาญชัย คำสีแก้ว
 
 
 
 
 
นายไพบูลย์ อูปแก้ว
นายพิทักษ์ ประสิทธิ์นอก
นางบรรจง จำปามาตย์
นายวัชรพงษ์ ทำประเสริฐ
ภารโรง
ภารโรง
แม่บ้าน
พนักงานขับรถ

     
นายไพรัช อูปแก้ว
นายวานิช อรัญมาลา
นายสุเมธ วะชะโก
นายเดชา ศรีโพธิ์
ภารโรง
ภารโรง
ภารโรง
ภารโรง
นายนิรัตน์ ดีสม
นายภาณุพงษ์ พฤกษาสิทธิ์
นายสาคร มุมอภัย
นายสนั่น วะชะโก
ช่างครุภัณฑ์ 3
ช่างครุภัณฑ์ 3
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
ภารโรง
       
นายอนันต์ เหล่าธนู
นายสมศักดิ์ โคตูน
นายคม สายหยุด
นายทวี ด้วงชมภู
ภารโรง
ภารโรง
ภารโรง
ภารโรง
       
นางวิไลวรรณ ปริโพธิ์ตัง
นางสาวกฤตยา ทาซ้าย
นายต้อม มีศักดิ์
นางหนูการณ์ ประสิทธิ์นอก
แม่บ้าน
แม่บ้าน
ภารโรง
แม่บ้านประจำห้องสมุด
       
นายสำเนียง ประทุมวา
นายไพรัช นิลหล้า
นายวรรณผล นาเพชร
นายอรุณ คำทุ่น
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานรักษาความปลอดภัย