-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
 
   
 
นายทองใบ ทุมพัง
นายนิรัตน์ ดีสม

นายพนม ทองดี

นายสาคร มุมอภัย
ช่างครุภัณฑ์3
ช่างครุภัณฑ์3
ช่างครุภัณฑ์3
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง

     
นายภาณุพงษ์ พฤกษาสิทธิ์
นายสนั่น วะชะโก

นายไพบูลย์ อูปแก้ว

นายธำรงเจตน์ กิจปกรณ์สันติ
ช่างครุภัณฑ์3
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
       
       
นายคม สายหยุด
นายพิทักษ์ ประสิทธิ์นอก
นายบุญจันทร์ แสนบุญ
นายทวี ด้วงชมภู
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
นักการ
       
       
นายสมศักดิ์ โคตนู
นายอนันต์ เหล่าธนู
นายไพรัช อูปแก้ว
นายวานิช อรัญมาลา
นักการ
นักการ
นักการ
นักการ
       
       
นางบรรจง จำปามาตย์
นางวิไลวรรณ ปริโพธิ์ตัง
นางหนูกาญจน์ พลชัยภูมิ
นางสาวพัชนี อุทสาร
แม่บ้าน
แม่บ้าน
ผู้ช่วยงานห้องสมุด
แม่บ้าน