-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
  ครูประภาวดี นิ่มสังกัด
  ครูวารุณี โพธิลักษณ์
  ครูจักรพันธ์ ทองผาย
  ครูนิติวุฒิ แก้วรักษา
  ครูวิทชรียา ทองผาย
  ครูชาญชัย คำสีแก้ว
 
 
 
 
 
   
 
นายนิรัตน์ ดีสม
นายภาณุพงษ์ พฤกษาสิทธิ์
นายสาคร มุมอภัย
นายสนั่น วะชะโก
ช่างครุภัณฑ์3
ช่างครุภัณฑ์3
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง
พนักงานจ้างทั่วไป

     

นายไพบูลย์ อูปแก้ว

นายธำรงเจตน์ กิจปกรณ์สันติ
นายคม สายหยุด
นายพิทักษ์ ประสิทธิ์นอก
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
       
       
นายบุญจันทร์ แสนบุญ
นายทวี ด้วงชมภู
นายสมศักดิ์ โคตนู
นายอนันต์ เหล่าธนู
พนักงานจ้างทั่วไป
นักการ
นักการ
นักการ
       
       
นายไพรัช อูปแก้ว
นายวานิช อรัญมาลา
นางบรรจง จำปามาตย์
นางวิไลวรรณ ปริโพธิ์ตัง
นักการ
นักการ
แม่บ้าน
แม่บ้าน
       
       
   
นางหนูกาญจน์ พลชัยภูมิ
นางสาวพัชนี อุทสาร
   
ผู้ช่วยงานห้องสมุด
แม่บ้าน