-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
 
   
 
นายอนันต์ อิสสระพงษ์
นายอำนาจ ปราบหนองบัว
นายประเสริฐ พาบุ
นายสุบิน เดชไทย
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
       
       
นายทรงกลด พงศ์พลกิจ
พระครูสิริปัญญาคม
พระครูโพธิอินทสาร
นายทรงทรัพย์ เลิศพลสถิตย์
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
       
       
พ.ต.ท.ทวีป รินลา
นายธวัชชัย รักไทย
นายธนัทธรณ์ ชูสกุล
นายสว่าง วงศ์จันทร์ลา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
       
       
นายนริศ โชติชัยสถิต
นายธานี แก้วตาบรรเจิด
ดร.มงคล อติอนุวรรตน์
 
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ