-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
  ครูประภาวดี นิ่มสังกัด
  ครูวารุณี โพธิลักษณ์
  ครูจักรพันธ์ ทองผาย
  ครูนิติวุฒิ แก้วรักษา
  ครูวิทชรียา ทองผาย
  ครูชาญชัย คำสีแก้ว
 
 
 
 
 
   
 
  1. นายชวลิต สุวรรณี พ.ศ. 2514 - 2514
  2. นายประยูร สมบัติธีระ พ.ศ. 2514 - 2524
  3. นายสำเริง วรรณศรี พ.ศ. 2524 - 2529
  4. นายสมเพ็ชร นาวิกวาณิชย์ พ.ศ. 2529 - 2530
  5. นายประจักษ์ เถาว์ทิพย์ พ.ศ. 2530 - 2534
  6. นายสมศักดิ์ ตันประเสริฐ พ.ศ. 2534 - 2539
  7. นายวุฒ วงศ์คำคูณ พ.ศ. 2539 - 2543
  8. นายเพทาย จารัตน์ พ.ศ. 2543 - 2555
  9. นายสุเทพ พงษ์ใหม่ พ.ศ. 2555 - 2557
  10. นายประเวศ เทศเรียน 3 พฤศจิกายน 2557 – 1 ตุลาคม 2559
  11. ดร.มงคล อติอนุวรรตน์ 1 พฤศจิกายน 2559 – 30 กันยายน 2561
  12. นายประสาน กองทอง 2 ตุลาคม 2561 – ปัจจุบัน