-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
  ครูประภาวดี นิ่มสังกัด
  ครูวารุณี โพธิลักษณ์
  ครูจักรพันธ์ ทองผาย
  ครูนิติวุฒิ แก้วรักษา
  ครูวิทชรียา ทองผาย
  ครูชาญชัย คำสีแก้ว
 
 
 
 
 
นางนิกร ประวันตา
นางดรุณณี ดีจะมาลา
นายสุรชัย สุขรี
นางประภาวดี นิ่มสังกัด
ครู คศ.4
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ค.บ.คณิตศาสตร์
ศษ.บ.คณิตศาสตร์-ชีววิทยา

ศษ.บ.คณิตศาสตร์-เคมี
ศษ.ม.คณิตศาสตร์ศึกษา

ศษ.บ.ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์
ศษ.ม.คณิตศาสตรศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คนที่1 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คนที่2  
       
นายสมชาติ ตังคณิตานนท์
นายวรวุธ อัครกตัญญู
นางสาวกัญญา โทดำมา
นางสาวเมธาวี ศรีปลัดกอง
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ค.บ.คณิตศาสตร์
คบ.คณิตศาสตร์
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
คบ.คณิตศาสตร์
กศ.ม.การมัธยมศึกษา
(การสอนคณิตศาสตร์
)
ศษ.บ.คณิต-ชีววิทยา
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน
(คณิตศาสตร์
)
       
       
นางมะลิวรรณ พฤกษามาตย์
นางสาวเกียรติสุดา แก่นจันทร์
นายจักรี ฤาชา
นางทิพย์พร บุญประคม
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
กศ.บ.วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
วท.ม.เทคโนโลยีการวัดทางการศึกษา
ศษ.บ.คณิตศาสตร์ - ชีววิทยา
ศษ.บ.คณิตศาสตร์
วท.ม. คณิตศาสตร์
ค.บ.จิตวิทยาการแนะแนว
โท คณิตศาสตร์
       
       
ว่าที่ร้อยตรีสุวัฒน์ วงศ์จันทร์ลา
นางสุมาลี ภูศรีอ่อน
นางนิตยา พรมเกตุ
นางสาวพรทิพย์ สุพรรณ
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วทบ.สถิติประยุกต์
กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
ค.บ.คณิตศาสตร์
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ค.บ.คณิตศาสตร์
ศษ.ม.นวัตกรรมหลักสูตร
และการจัดกการเรียนรู้
นางสาวพรธีรา วะชะโก
นายธงชัย พรมลาย นางจันทิมา ไปดี นางเพ็ญพักตร์ ใจภักดี
ครู คศ.3
ครู คศ.3 ครู คศ.3 ครู คศ.3
วท.บ.คณิตศาสตร์
วท.บ.คณิตศาสตร์
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ค.บ.คณิตศาสตร์
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ค.บ.คณิตศาสตร์
 
นางนฤมล ไสยสาลี
นายศิวะกูล วะชะโก นางสาวปัทมพร สงวนทรัพย์  
ครู คศ.3
ครู คศ.2 ครู คศ.2  
กศ.บ.คณิตศาสตร์
ศษ.ม.นวัตกรรมหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้
ค.บ.คณิตศาสตร์
วท.บ.คณิตศาสตร์
ค.ม.คณิตศาสตร์ศึกษา