-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
 
นางนิกร ประวันตา
นายจรูญ วีระทอง
นางวัลนิภา เพิ่มพูน
นางสวรส สงวนทรัพย์
ครู คศ.4
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ค.บ.คณิตศาสตร์
ค.บ.คณิตศาสตร์
ศษ.ม.นวัตกรรมหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้
กศ.บ.เทคโนโลยีการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
     
       
       
นายประจวบ ดีจะมาลา
นางนิตยา พรมเกตุ
นายสมชาติ ตังคณิตานนท์
นายสุวัฒน์ วงศ์จันทร์ลา
ครู คศ.3
ครู คศ.1
ครู คศ.3
ครู คศ.3
กศ.บ.คณิตศาสตร์
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ค.บ.คณิตศาสตร์
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
       
       
นางดรุณณี ดีจะมาลา
นางสาวกัญญา โทดำมา
นางประภาวดี นิ่มสังกัด
นางทิพย์พร บุญประคม
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ศษ.บ.คณิตศาสตร์-ชีววิทยา
กศ.ม.การมัธยมศึกษา
เอกการสอนคณิตศาสตร์
ศษ.ม.คณิตศาสตรศึกษา
ค.บ.จิตวิทยาการแนะแนว
โท คณิตศาสตร์
       
       
นางเกียรติสุดา แก่นจันทร์
นางสาวพรธีรา โสดาวิชิต
นางสุมาลี ภูสีอ่อน
นายสุรชัย สุขรี
ครู คศ.3
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู คศ.3
ศษ.บ.คณิตศาสตร์ชีววิทยา
วท.บ.คณิตศาสตร์
กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
ศษ.ม.คณิตศาสตร์ศึกษา
       
       
 
นายวรวุธ อัครกตัญญู
นางจันทิมา ไปดี
 
นางสาวเมธาวี ศรีปลัดกอง
ครู คศ.3
ครู คศ.1
 
ครู คศ.2
กษ.ม.การบริหารการศึกษา
ค.บ.คณิตศาสตร์
 
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน
คณิตศาสตร์