-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
 
นางนิกร ประวันตา
นางสาวกัญญา โทดำมา
นางประภาวดี นิ่มสังกัด
นางสวรส สงวนทรัพย์
ครู คศ.4
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ค.บ.คณิตศาสตร์
กศ.ม.การมัธยมศึกษา
เอกการสอนคณิตศาสตร์
ศษ.ม.คณิตศาสตรศึกษา
กศ.บ.เทคโนโลยีการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
     
       
นายประจวบ ดีจะมาลา
นางนิตยา พรมเกตุ
นายสมชาติ ตังคณิตานนท์
นายสุวัฒน์ วงศ์จันทร์ลา
ครู คศ.3
ครู คศ.1
ครู คศ.3
ครู คศ.3
กศ.บ.คณิตศาสตร์
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ค.บ.คณิตศาสตร์
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
       
       
นางดรุณณี ดีจะมาลา
นางสาวพรธีรา โสดาวิชิต
นางสุมาลี ภูสีอ่อน
นางทิพย์พร บุญประคม
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.2
ครู คศ.3
ศษ.บ.คณิตศาสตร์-ชีววิทยา
วท.บ.คณิตศาสตร์
กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
ค.บ.จิตวิทยาการแนะแนว
โท คณิตศาสตร์
       
       
นางเกียรติสุดา แก่นจันทร์
นางสาวเมธาวี ศรีปลัดกอง
นายวรวุธ อัครกตัญญู
นายสุรชัย สุขรี
ครู คศ.3
ครู คศ.2
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ศษ.บ.คณิตศาสตร์ชีววิทยา
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน
คณิตศาสตร์
กษ.ม.การบริหารการศึกษา
ศษ.ม.คณิตศาสตร์ศึกษา
       
       
 
 
 
นางจันทิมา ไปดี
 
 
ครู คศ.1
 
 
ค.บ.คณิตศาสตร์