-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
  ครูประภาวดี นิ่มสังกัด
  ครูจักรพันธ์ ทองผาย
  ครูวิทชรียา ทองผาย
 
 
 
 
 
นางนิกร ประวันตา
นางดรุณณี ดีจะมาลา
นายประจวบ ดีจะมาลา
นางสวรส สงวนทรัพย์
ครู คศ.4
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ค.บ.คณิตศาสตร์
ศษ.บ.คณิตศาสตร์-ชีววิทยา
กศ.บ.คณิตศาสตร์
กศ.บ.เทคโนโลยีการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้    
       
นางสาวกัญญา โทดำมา
นางทิพย์พร บุญประคม
นายสมชาติ ตังคณิตานนท์
นายสุวัฒน์ วงศ์จันทร์ลา
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
กศ.ม.การมัธยมศึกษา
เอกการสอนคณิตศาสตร์
ค.บ.จิตวิทยาการแนะแนว
โท คณิตศาสตร์
ค.บ.คณิตศาสตร์
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
       
       
นางนิตยา พรมเกตุ
นางสาวพรธีรา โสดาวิชิต
นางสุมาลี ภูสีอ่อน
นางประภาวดี นิ่มสังกัด
ครู คศ.2
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
วท.บ.คณิตศาสตร์
กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
ศษ.ม.คณิตศาสตรศึกษา
       
       
นางเกียรติสุดา แก่นจันทร์
นายสุรชัย สุขรี
นายวรวุธ อัครกตัญญู
นางสาวเมธาวี ศรีปลัดกอง
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.2
ศษ.บ.คณิตศาสตร์ชีววิทยา
ศษ.ม.คณิตศาสตร์ศึกษา
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน
คณิตศาสตร์
       
       
 
 
 
นางจันทิมา ไปดี
 
 
ครู คศ.2
 
 
ค.บ.คณิตศาสตร์