-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
 
นางนิกร ประวันตา
นายจรูญ วีระทอง
นางวัลนิภา เพิ่มพูน
นางสวรส สงวนทรัพย์
ครู ค.ศ.3
ครู ค.ศ.3
ครู ค.ศ.3
ครู ค.ศ.3
ค.บ.คณิตศาสตร์
ค.บ.คณิตศาสตร์
ศษ.ม.นวัตกรรมหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้
กศ.บ.เทคโนโลยีการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
     
       
       
นายประจวบ ดีจะมาลา
นายพีรสันต์ ประไกรวัน
นายสมชาติ ตังคณิตานนท์
นายสุวัฒน์ วงศ์จันทร์ลา
ครู ค.ศ.3
ครู ค.ศ.3
ครู ค.ศ.3
ครู ค.ศ.3
กศ.บ.คณิตศาสตร์
ค.บ.สังคมศึกษา
ค.บ.คณิตศาสตร์
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
       
       
นางดรุณณี ดีจะมาลา
นางสาวกัญญา โทดำมา
นางประภาวดี นิ่มสังกัด
นางทิพย์พร บุญประคม
ครู ค.ศ.3
ครู ค.ศ.3
ครู ค.ศ.3
ครู ค.ศ.3
ศษ.บ.คณิตศาสตร์-ชีววิทยา
กศ.ม.การมัธยมศึกษา
เอกการสอนคณิตศาสตร์
ศษ.ม.คณิตศาสตรศึกษา
ค.บ.จิตวิทยาการแนะแนว
โท คณิตศาสตร์
       
       
นางกัลยา สาลาด
นายสุรพงษ์ ทีทา
นางสุมาลี ภูสีอ่อน
นายสุรชัย สุขรี
ครู ค.ศ.2
ครู ค.ศ.2
ครู ค.ศ.2
ครู ค.ศ.2
ศ.บ.การคลัง
กศ.บ.คณิตศาสตร์
กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
ศษ.ม.คณิตศาสตร์ศึกษา
       
       
นายวรวุธ อัครกตัญญู
นางสาวอุไรพร ชำนาญกุล
นางเกียรติสุดา แก่นจันทร์
นางสาวเมธาวี ศรีปลัดกอง
ครู ค.ศ.2
ครู ค.ศ.2
ครู ค.ศ.2
ครู ค.ศ.2
กษ.ม.การบริหารการศึกษา
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ศษ.บ.คณิตศาสตร์ชีววิทยา
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน
คณิตศาสตร์
       
       
นางสาวพรธีรา โสดาวิชิต
นางนิตยา พรมเกตุ
นางจันทิมา ไปดี
นางปณภัทร ชิดทอง
ครู ค.ศ.2
ครู ค.ศ.1
ครู ค.ศ.1
ครูอัตราจ้าง
วท.บ.คณิตศาสตร์
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ค.บ.คณิตศาสตร์
ค.บ.คณิต-ฟิสิกส์