-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
  ครูประภาวดี นิ่มสังกัด
  ครูวารุณี โพธิลักษณ์
  ครูจักรพันธ์ ทองผาย
  ครูนิติวุฒิ แก้วรักษา
  ครูวิทชรียา ทองผาย
  ครูชาญชัย คำสีแก้ว
 
 
 
 
 
นางนิกร ประวันตา
นางดรุณณี ดีจะมาลา
นายสุรชัย สุขรี
นายสมชาติ ตังคณิตานนท์
ครู คศ.4
ครู คศ.3
ครู คศ.4
ครู คศ.3
ค.บ.คณิตศาสตร์

ศษ.บ.คณิต-ชีววิทยา

ศษ.บ.คณิตศาสตร์-เคมี
ศษ.บ.คณิตศาสตร์ศึกษา

ค.บ.คณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ คนที่ 1 รองหัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ คนที่ 2  
       
ว่าที่ ร.ต.สุวัฒน์ วงศ์จันทร์ลา
นางสาวกัญญา โทดำมา
นางทิพย์พร บุญประคม
นางสุมาลี ภูศรีอ่อน
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ค.บ.วิทยาสตร์ทั่วไป
ค.บ.คณิตศาสตร์
กศ.ม.การมัธยมศึกษา เอกการสอนคณิตศาสตร์

ค.บ.จิตวิทยาและการแนะแนว
วิชาโทคณิตศาสตร์
วท.บ.สถิติประยุกต์
กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
       
       
นางสาวเกียรติสุดา แก่นจันทร์
นายจักรี ฦาขา
นางมะลิวรรณ พฤกษามาตย์
นายวรวุธ อัครกตัญญู
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ศษ.บ.คณิต-ชีววิทยา
ศษ.บ.คณิตศาสตร์ วท.ม.คณิตศาสตร์ประยุกต์
กศ.บ.วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ วท.ม.เทคโนโลยีการวัด ทางการศึกษา
ค.บ.คณิตศาสตร์ กศ.ม.การบริหารการศึกษา
       
       
นางนิตยา พรมเกตุ
นางประภาวดี นิ่มสังกัด
นางเพ็ญพักตร์ ใจภักดี
นางพรธีรา วะชะโก
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ศษ.บ.ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ ศษ.ม.คณิตศาสตรศึกษา
ค.บ.คณิตศาสตร์
วท.บ.คณิตศาสตร์
     
     
นางสาวเมธาวี ศรีปลัดกอง
นางจันทิมา ไปดี
นายธงชัย พรมลาย
นางสาวพรทิพย์ สุพรรณ
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ศษ.บ.คณิต-ชีววิทยา ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน (คณิตศาสตร์)
ค.บ.คณิตศาสตร์ ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
วท.บ.คณิตศาสตร์
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ค.บ.คณิตศาสตร์ ศษ.ม.นวัตกรรมหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้
     

   
 
นางนฤมล ไสยสาลี
นางสาวปัทมพร สงวนทรัพย์
นางศิวะกูล วะชะโก
 
ครู คศ.3
ครู
ครู
 
กศ.บ.คณิตศาสตร์ ศษ.ม.นวัตกรรมหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้
ค.ม.คณิตศาสตร์ศึกษา
ค.บ.คณิตศาสตร์