-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
  ครูประภาวดี นิ่มสังกัด
  ครูวารุณี โพธิลักษณ์
  ครูจักรพันธ์ ทองผาย
  ครูนิติวุฒิ แก้วรักษา
  ครูวิทชรียา ทองผาย
  ครูชาญชัย คำสีแก้ว
 
 
 
 
 
   
 
นายธนาวินส์ นันททิพรักษ์
นายจิระวัฒน์ นันททิพรักษ์
นางมินทิราพร มีสัจ
นางสุชีลา สุจิตรกุล
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ค.บ.เคมี
ค.บ.ฟิสิกส์
กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
กศ.ม.ชีววิทยา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
  หัวหน้าฝ่ายปกครอง    
       
นายจรูญศักดิ์ รินสาธร
นางมุตจรินทร์ ดีทะเล
นางจิรัชฌา นพรัตน์
นางสาวปิยะวรรณ มุลาลี
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ศษ.บ.ฟิสิกส์
ศษ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา
ศษ.ม.นวัตกรรมหลักสูตร
วท.ม.เคมีอินทรีย์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
     
       
นายพนมเทียน ท้าวนิล
นางสาวกาญจนา เทนอิสสระ
นางสาวสุรีลักษณ์ สาระฤทธิ์
นายธาตรี พิมพ์บึง
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
ศษ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ศษ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
       
       
นางสาวศิริญญา เซ็นกลาง
นางสาวขวัญเวียง มะโนเครื่อง
นายธีระสันต์ ช่วยรักษา
นางสาวดลศจี มธุราพิลาศ
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
วท.บ.ชีววิทยาประยุกต์
ค.บ.ชีววิทยา
ค.บ.ฟิสิกส์
วท.บ.พิสิกส์
       
       
นางสาวภัทราภรณ์ สิทธิศร
นายจรัส ที่รัก
นางหมอกฟ้า ที่รัก
นายยุทธชัย แก้วเกิดเคน
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
กศ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
วท.บ.เคมี
       
       
นางสาวชนิดาพร พลนามอินทร์
นางภาวิดา นามเดช
นายจักริน งานไว
นายพรหมพิริยะ เมืองขันธ์
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.2
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
ศษ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา
ศษ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา
       
       
นางศิริพร เหง้าศรี
นางสมันตชิดา ฦาชา
นายขวัญชัย หายหัตถี
นางวิทชรียา ทองผาย
ครู คศ.3
ครู คศ.1
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
ศษ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
       
 

นางพชิรารัชต์ ศิริปุณยนันท์

นางนงลักษณ์ ประไกรวัน

นายวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
 
ครู คศ.4
ครู คศ.3
ครู คศ.3
 
กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป   ผู้พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน