-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
 
   
 
นางสุชีลา สุจิตรกุล
นางจิรัชฌา นพรัตน์
นายพรหมพิริยะ เมืองขันธ์
นายจิระวัฒน์ นันททิพรักษ์
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.2
ครู คศ.3
กศ.ม.ชีววิทยา
ศษ.ม.นวัตกรรมหลักสูตร
ศษ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา
ค.บ.ฟิสิกส์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
     
       
       
นายจรูญศักดิ์ รินสาธร
นางมุตจรินทร์ ดีทะเล
นายธนาวินส์ นันททิพรักษ์
นางสาวปิยะวรรณ มุลาลี
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ศษ.บ.ฟิสิกส์
ศษ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา
ค.บ.เคมี
วท.ม.เคมีอินทรีย์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
     
       
นางมินทิราพร มีสัจ
นางสาวกาญจนา เทนอิสสระ
นายพนมเทียน ท้าวนิล
นายธาตรี พิมพ์บึง
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
ศษ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
ศษ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
       
       
นางสาวศิริญญา เซ็นกลาง
นางสาวขวัญเวียง มะโนเครื่อง
นายจักริน งานไว
นางสาวดลศจี มธุราพิลาศ
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู คศ.2
วท.บ.ชีววิทยาประยุกต์
ค.บ.ชีววิทยา
ศษ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา
วท.บ.พิสิกส์
       
       
นางสาวภัทราภรณ์ สิทธิศร
นายจรัส ที่รัก
นายธีระสันต์ ช่วยรักษา
นายยุทธชัย แก้วเกิดเคน
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.2
ครู คศ.2
กศ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ค.บ.ฟิสิกส์
วท.บ.เคมี
       
       
นางสาวชนิดาพร พลนามอินทร์
นางภาวิดา นามเดช
นางสาวสุรีลักษณ์ สาระฤทธิ์
นางหมอกฟ้า ที่รัก
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู คศ.3
ครู คศ.2
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน
กษ.ม.การบริหารการศึกษา
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
       
       
   
นางศิริพร เหง้าศรี
นางสมันตชิดา ฦาชา
   
ครู คศ.2
ครู คศ.1
   
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
กษ.ม.การบริหารการศึกษา