-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
  ครูประภาวดี นิ่มสังกัด
  ครูวารุณี โพธิลักษณ์
  ครูจักรพันธ์ ทองผาย
  ครูนิติวุฒิ แก้วรักษา
  ครูวิทชรียา ทองผาย
  ครูชาญชัย คำสีแก้ว
 
 
 
 
 
นายธนาวินส์ นันททิพรักษ์
นางนงลักษณ์ ประไกรวัน
นางยุพิณ ลุนบง
นายธาตรี พิมพ์บึง
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ค.บ.เคมี
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

ค.บ.เคมี
ศษ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา

วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์
(อิเล็กทรอนิกส์)
ศษ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ คนที่ 1 รองหัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ คนที่ 2
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ คนที่ 3
       
       
นายจรูญศักดิ์ รินสาธร
นายจิระวัฒน์ นันททิพรักษ์
นายธีระสันต์ ช่วยรักษา
นายจรัส ที่รัก
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.4
ครู คศ.4
ศษ.บ.ฟิสิกส์
ค.บ.ฟิสิกส์
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ค.บ.ฟิสิกส์
ค.บ.ฟิสิกส์
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
       
       
นางสาวภัทราภรณ์ สิทธิศร
นางสาวดลศจี มธุราพิลาศ
นางหมอกฟ้า ที่รัก
นางสมันตชิดา ฦาชา
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ค.บ.ฟิสิกส์
ศษ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา

วท.บ.ฟิสิกส์
ค.บ.ฟิสิกส์
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

วท.บ.ฟิสิกส์
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

       
       
นายพนมเทียน ท้าวนิล
นางมินทิราพร มีสัจ
นายยุทธชัย แก้วเกิดเคน
นางภาวิดา นามเดช
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.4
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
กศบ.เคมี
กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
วท.บ.เคมี
กศ.บ.เคมี
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

       
       
นางสาวชนิดาพร พลนามอินทร์
นางศิริพร เหง้าศรี นางสาวปิยะวรรณ มุลาลี นางมุตจรินทร์ ดีทะเล
ครู คศ.3
ครู คศ.3 ครู คศ.4 ครู คศ.3
ศษ.บ.เคมี-ชีววิทยา
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน
ศษ.บ.เคมี-ชีววิทยา
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ศษ.บ.ชีววิทยา-เคมี
วท.ม.เคมี

กศ.บ.วิทย์-ชีววิทยา
กษ.ม.ชีววิทยาศาสตร์ศึกษา

       
       
นางสาวศิริญญา เซ็นกลาง
นางสาวขวัญเวียง มะโนเครื่อง นางสาวกนิญา เทนอิสสระ นายจักริน งานไว
ครู คศ.3
ครู คศ.4 ครู คศ.3 ครู คศ.3
วท.บ.ชีววิทยาประยุกต์
ค.บ.ชีววิทยา ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ศษ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ศษ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา
       
       

นางหงส์หยก บัวแสง
นางสาววรฤทัย ชำนาญพล นายพรหมพิริยะ เมืองขันธ์ นางพชิรารัชต์ ศิริปุณยนันท์
ครู คศ.2
ครู คศ.2 ครู คศ.3 ครู คศ.4
วท.บ.ฟิสิกส์
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วท.ม.ชีววิทยา

วท.บ.วิทยาสุขาภิบาล
ศษ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
ค.ม.การบริหารการศึกษา
กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
       
       
นางวิทชรียา ทองผาย
นายขวัญชัย หายหัตถี นาวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
นายเกริกชัย ถาดไธสง
ครู คศ.4
ครู คศ.3 ครู คศ.3
ครู
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศษ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
วท.บ.ระบบสารสนเทศ
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
ค.บ.วิทยาศาสตร์
       
 
     
นางปาริฉัตร์ เมฆะสุวรรณดิษฐ์
     
พนักงานจ้างตามภารกิจ
     
ค.บ.ชีววิทยา