-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
  ครูประภาวดี นิ่มสังกัด
  ครูวารุณี โพธิลักษณ์
  ครูจักรพันธ์ ทองผาย
  ครูนิติวุฒิ แก้วรักษา
  ครูวิทชรียา ทองผาย
  ครูชาญชัย คำสีแก้ว
 
 
 
 
 
นายธนาวินส์ นันททิพรักษ์
นางนงลักษณ์ ประไกรวัน
นางยุพิณ ลุนบง
นายธาตรี พิมพ์บึง
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ค.บ.เคมี
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

ค.บ.เคมี
ศษ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา

วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์
(อิเล็กทรอนิกส์)
ศษ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คนที่1 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คนที่2 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คนที่3
       
นายจรูญศักดิ์ รินสาธร
นายจิระวัฒน์ นันททิพรักษ์
นายธีระสันต์ ช่วยรักษา
นายจรัส ที่รัก
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ศษ.บ.ฟิสิกส์
ค.บ.ฟิสิกส์
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ค.บ.ฟิสิกส์
ค.บ.ฟิสิกส์
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
       
       
นางสาวภัทราภรณ์ สิทธิศร
นางสาวดลศจี มธุราพิลาศ
นางหมอกฟ้า ที่รัก
นางสมันตชิดา ฦาชา
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ค.บ.ฟิสิกส์
ศษ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา

วท.บ.ฟิสิกส์
ค.บ.ฟิสิกส์
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

วท.บ.ฟิสิกส์
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
       
       
นางหงษ์หยก บัวแสง
นางมินทิราพร มีสัจ
นายยุทธชัย แก้วเกิดเคน
นางภาวิดา นามเดช
ครู คศ.2
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
วท.บ.ฟิสิกส์
กศบ.เคมี
กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
วท.บ.เคมี
กศ.บ.เคมี
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นางสาวชนิดาพร พลนามอินทร์
นางศิริพร เหง้าศรี นางสาวปิยะวรรณ มุลาลี นางสุชีลา สุจิตรกุล
ครู คศ.3
ครู คศ.3 ครู คศ.3 ครู คศ.3
ศษ.บ.เคมี-ชีววิทยา
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน
ศษ.บ.เคมี-ชีววิทยา
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ศษ.บ.ชีววิทยา-เคมี
วท.ม.เคมี
กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
กศ.ม.ชีววิทยา
นางมุตจรินทร์ ดีทะเล
นางสาวศิริญญา เซ็นกลาง นางสาวขวัญเวียง มโนเครื่อง นางสาววรฤทัย ชำนาญพล
ครู คศ.3
ครู คศ.3 ครู คศ.3 ครู คศ.2
กศ.บ.ชีววิทยา
ศษ.ม.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วท.บ.ชีววิทยาประยุกต์
ค.บ.ชีววิทยา ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วท.ม.ชีววิทยา
นางสาวกนิญา เทนอิสสระ
นายพนมเทียน ท้าวนิล นางสาวสุรีย์ลักษณ์ สาระฤทธิ์ นางสิยาพัฐ นพรัตน์
ครู คศ.3
ครู คศ.3 ครู คศ.3 ครู คศ.3
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ศษ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
กศ.ม.การบริหารการศึกษา

วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ศษ.ม.นวัตกรรมหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้
 
นายจักริน งานไว
นายพรหมพิริยะ เมืองขันธ์ นางปาริฉัตร์ เมฆะสุวรรณดิษฐ์  
ครู คศ.3
ครู คศ.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ศษ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา
วท.บ.วิทย์สุขาภิบาล
ศษ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา
ค.บ.ชีววิทยา  
       
สาระการเรียนรู้เทคโนโลยี
นางนงลักษณ์ ประไกรวัน
นางพชิรารัตน์ ศิริปุณยนันท์ นายขวัญชัย หายหัตถี นางวิทชรียา ทองผาย
ครู คศ.3
ครู คศ.4 ครู คศ.3 ครู คศ.4
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
ค.ม.การบริหารการศึกษา
กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศษ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
       
     
นายวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
     
ครู คศ.3
     
วท.บ.ระบบสารสนเทศ
กศ.ม.การบริหารการศึกษา