-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
 
   
 
นางสุดารัตน์ แก้วตาบรรเจิด
นางรำไพ ศรีชำนิ
นางมยุรี เสนไสย
ดร.วีรยุทธ เลิศพลสถิต
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ค.บ.อุตสาหกรรม
ค.บ.สังคมศึกษา
ศศ.บ.ภูมิศาสตร์
ปร.ด.วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
     
       
       
นายอภิวัฒน์ ประเสริฐ
นายธานี แก้วตาบรรเจิด
นางสุจันทร์ญา อุปแก้ว
นายพิชยวัฒน์ คเณศรตระกูล
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.2
ครู คศ.2
กศ.บ.การบริหารการศึกษา
กศ.บ.สังคมศึกษา
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ค.บ.สังคมศึกษา
       
       
นางสาวสุภารัตน์ ใจชื่น
นายชุมพล น้อยถนอม
นายบัญญัติ ชมชื่นดี
นางกรรณิการ์ แก้วนอก
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
ค.บ.เกตรกรรม
ค.บ.สังคมศึกษา
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
       
       
   
นายกวี แสนยามูล
   
นางสาวปฆรณี พรมกัณฑ์
ครูอัตราจ้าง
   
ครูอัตราจ้าง
ศษ.บ.สังคมศึกษา
   
ค.บ.ศิลปศึกษา