-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
 
   
 
นางสุดารัตน์ แก้วตาบรรเจิด
ดร.บุหงา ภักดี
นางเปรมจิต งานไว
ดร.วีรยุทธ เลิศพลสถิต
ครู ค.ศ.3
ครู ค.ศ.4
ครู ค.ศ.4
ครู ค.ศ.3
ค.บ.อุตสาหกรรม
Ph.D. Ancient Indian and
Asian Studies
ศษ.ม.นวัตกรรมหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้
ปร.ด.วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
     
       
       
นายอภิวัฒน์ ประเสริฐ
นายธานี แก้วตาบรรเจิด
นางรำไพ ศรีชำนิ
นางมยุรี เสนไสย
ครู ค.ศ.3
ครู ค.ศ.3
ครู ค.ศ.3
ครู ค.ศ.3
กศ.บ.การบริหารการศึกษา
กศ.บ.สังคมศึกษา
ค.บ.สังคมศึกษา
ศศ.บ.ภูมิศาสตร์
       
       
นายธวัช โสดาลี
นายชุมพล น้อยถนอม
นายบัญญัติ ชมชื่นดี
นายพิชยวัฒน์ คเณศรตระกูล
ครู ค.ศ.2
ครู ค.ศ.2
ครู ค.ศ.2
ครู ค.ศ.2
กศ.บ.สังคมศึกษา
ค.บ.เกตรกรรม
ค.บ.สังคมศึกษา
ค.บ.สังคมศึกษา
       
       
นางอมรพรรณ จรูญแสง
นางกรรณิการ์ แก้วนอก
นางสาวสุภารัตน์ ใจชื่น
นางสุจันทร์ญา อุปแก้ว
ครู ค.ศ.2
ครู ค.ศ.2
ครู ค.ศ.2
ครู ค.ศ.2
ศศ.ม.การบริหารการศึกษา
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
       
       
นางสาวศศิมา นันทิยเภรี
นางเรณู นันททิพรักษ์
นางสาวปฆรณี พรมกัณฑ์
นายกวี แสนยามูล
ครู ค.ศ.2
ครู ค.ศ.1
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ค.บ.ศิลปศึกษา
ศษ.บ.สังคมศึกษา
       
       
   
นายสุรภพ นาคนชม
นายธัชกร สีมาก
   
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
   
ศษ.บ.สังคมศึกษา
พธ.บ.สังคมศึกษา