-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
  ครูประภาวดี นิ่มสังกัด
  ครูวารุณี โพธิลักษณ์
  ครูจักรพันธ์ ทองผาย
  ครูนิติวุฒิ แก้วรักษา
  ครูวิทชรียา ทองผาย
  ครูชาญชัย คำสีแก้ว
 
 
 
 
 
   
 
นางมยุรี เสนไสย
นายชุมพล น้อยถนอม
นางสาวพิมพ์ชนก มณีทัพ
นางกรรณิการ์ แก้วนอก
ครู คศ.4
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ศศ.บ.ภูมิศาสตร์
ค.บ.เกตรกรรม
ค.บ.สังคมศึกษา
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ศ.บ.เศรษฐศาสตร์
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 1
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 2  
       
       
นางสุจันทร์ญา อุปแก้ว
นางสาวนวภัทร ตระกูลพร
นายธวัชชัย ผลรุ่ง
นางสาวกุลธิดา ปัญญาธร
ครู คศ.4
ครู คศ.3
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ค.บ.สุขศึกษา
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ศษ.บ.การสอนสังคมศึกษา
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาเฉพาะการสอนสังคมศึกษา
คบ.พลศึกษา
รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร์

ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร์
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

       
       
นางปิยะนุช ทีทา
นายกวี แสนยามูล
นางสาวชื่นกมล เทินไพร
นางสาววิภาวี สมอหมอบ
ครู
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์
ศษ.บ.การวัดและประเมินผลการศึกษา
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
พธ.บ.สังคมศึกษา
ค.บ.สังคมศึกษา
กษ.บ.สังคมศึกษา
       
นางสาวดรุณี หมื่นศรีพรม
นายเสกสรร หารี
นายอภิสิทธิ์ วิชาชัย
นายจิรภัทร เหล่า
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ค.บ.สังคมศึกษา
ค.บ.สังคมศึกษา
ค.บ.สังคมศึกษา
ค.บ.สังคมศึกษา
   
นางสาวสุภิญญา ไชยภูวงษ์
นางสาวกิติมา ทรายทอง
   
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
   
ค.บ.สังคมศึกษา
กศ.บ.สังคมศึกษา