-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
  ครูประภาวดี นิ่มสังกัด
  ครูจักรพันธ์ ทองผาย
  ครูวิทชรียา ทองผาย
 
 
 
 
 
   
 
นางสุดารัตน์ แก้วตาบรรเจิด
นายธานี แก้วตาบรรเจิด
นางมยุรี เสนไสย
นายอภิวัฒน์ ประเสริฐ
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ค.บ.อุตสาหกรรม
กศ.บ.สังคมศึกษา
ศศ.บ.ภูมิศาสตร์
กศ.บ.การบริหารการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
     
       
       
นางกรรณิการ์ แก้วนอก
นายชุมพล น้อยถนอม
นางสุจันทร์ญา อุปแก้ว
นายพิชยวัฒน์ คเณศรตระกูล
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
ค.บ.เกตรกรรม
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ค.บ.สังคมศึกษา
       
       
นางสาวสุภารัตน์ ใจชื่น
นายบัญญัติ ชมชื่นดี
นางสาวปฆรณี พรมกัณฑ์
นายกวี แสนยามูล
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
ค.บ.สังคมศึกษา
ค.บ.ศิลปศึกษา
ศษ.บ.สังคมศึกษา