-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
  ครูประภาวดี นิ่มสังกัด
  ครูวารุณี โพธิลักษณ์
  ครูจักรพันธ์ ทองผาย
  ครูนิติวุฒิ แก้วรักษา
  ครูวิทชรียา ทองผาย
  ครูชาญชัย คำสีแก้ว
 
 
 
 
 
   
 
นางสาวปาณิศา จงเทพ
นางสาวกำไร ซึ่งแสน
นางสาวมนัสนันท์ บุตรวงศ์
นางสาวบรรจนา วรรณพฤกษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
ศศ.บ.คหกรรม/ปก.ศ.การจัดการ
ค.บ.ภาษาไทย
ศศ.บ.สื่อสารมวลชน
วท.บ.สัตวศาสตร์
       
       
นางสาวศุภนิตย์ ปานาราช
นางสาวกัญชลิตา วงษ์จารย์
นายรัตนชาติ รัตนสมบัติ
นายณัฐพล พานนนท์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ศศ.บ.วิทยาการจัดการทั่วไป
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
บธ.บ.การตลาด
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
       
       
     
นายจักรภพ เอี่ยมศิริอารีรัตน์
     
พนักงานขับรถ