-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
  ครูประภาวดี นิ่มสังกัด
  ครูวารุณี โพธิลักษณ์
  ครูจักรพันธ์ ทองผาย
  ครูนิติวุฒิ แก้วรักษา
  ครูวิทชรียา ทองผาย
  ครูชาญชัย คำสีแก้ว
 
 
 
 
 
นางสาวบรรจนา วรรณพฤกษ์
นางสาวปาณิศา จงเทพ
นายชัชวาลย์ วรรณาหาร
นางสาวนิชาภัทร มุมอภัย
เจ้าหน้าที่งานธุรการ
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี
วท.บ. สัตวศาสตร์
ปก.ศ.การจัดการ
คศ.บ. คหกรรม

ปวช. พณิชยการ

ปวช. การขาย
ปวส.การเงินการบัญชี
     
       
       
นางสาวกำไร ซึ่งเสน
นางสาวศุภนิตย์ ปานาราช
นางสาวมนัสนันท์ บุตรวงศ์
นางสาวกัญชลิตา วงศ์จารย์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่งานบุคคล
เจ้าหน้าที่งานนิเทศ
ค.บ. ภาษาไทย
ศศ.บ. วิทยาการจัดการทั่วไป
ศศ.บ. สื่อสารมวลชน
กศ.ม. การบริหารการศึกษา
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
       
       
นายณัฐพล พานนนท์
นายรัตนชาติ รัตนสมบัติ
นางสาวเกศทิพย์ ช่อผกา
นายจักรภพ เอี่ยมศิริอารีรัตน์
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งานการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่งานธุรการฝ่ายบริการ
พนักงานขับรถ
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
บธ.บ. บริหารธุรกิจ
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มัธยมศึกษาปีที่ 6

       
       
 
นายธำรงเจตน์ กิจปกรณ์สันติ
     
พนักงานขับรถ
     
มัธยมศึกษาปีที่ 3