-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
 
   
 
นางเบญจวรรณ วงศ์จันทร์ลา
นางบุษราภรณ์ ธระเสนา
นางสาวกัญตพร ธระเสนา
นางสาวณัฐภาวิณี สีสุวอ
ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน
บธ.บ.การเงินการธนาคาร
ศศ.บ.นิเทศศาสตร์
น.บ.นิติศาสตร์
       
       
นางสาวณัฏฐยา อัศวพัฒนากูล
นางสาวพัชราภรณ์ ชำกรม
นางสาวบุหลัน จันทร์แดง
นางสาวเพ็ญณัชชา มงคลเคหา
บธ.บ.การโรงแรมและท่องเที่ยว
บธ.บ.การโรงแรมและท่องเที่ยว
ปวส.การเงินการบัญชี
บธ.บ.การเงินการธนาคาร
       
       
     
นายวิภัทร ดีสม
     
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์