-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
  ครูประภาวดี นิ่มสังกัด
  ครูวารุณี โพธิลักษณ์
  ครูจักรพันธ์ ทองผาย
  ครูนิติวุฒิ แก้วรักษา
  ครูวิทชรียา ทองผาย
  ครูชาญชัย คำสีแก้ว
 
 
 
 
 
นางสาวยุพเรส แสงบัวท้าว
นางเบญจวรรณ วงศ์จันทร์ลา
นางสาวพัฒทิรา โคตศิริ
นางสาวปิยะนุช วงเวียน
เจ้าหน้าที่งานแผนงาน และงบประมาณ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่งานธุรการฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานแนะแนว
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ
ศศ.บ.พัฒนาชุมชน

ค.บ.คณิตศาสตร์

ศษ.บ.ภาษาไทย
     
       
       
นางสมบูรณ์ สมีพวง
นางยุวดี แก้วรักษา
นางสาวบุญพิพัฒน์ ประสิทธิ์นอก
นายสิทธิพล อูปแก้ว
เจ้าหน้าที่งานธุรการฝ่ายบริการ
เจ้าหน้าที่งานอนามัย
เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บธ.บ.การตลาด
บช.บ.การบัญชี
วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา
       
       
นางสาวสกาวเดือน ปะมะฆัง
นายอนุเชษฐ์ ดำด้วงโรม
นายมนตรี สุดเฉลียว
นายภูวนันท์ สายกลาง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ
เจ้าหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหา พฤติกรรมนักเรียน
เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนงาน ฝ่ายปกครอง
ปวส.การบัญชี
น.บ.นิติศาสตร์
วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา
วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา