-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
  ครูประภาวดี นิ่มสังกัด
  ครูจักรพันธ์ ทองผาย
  ครูวิทชรียา ทองผาย
 
 
 
 
 
   
 
นางเบญจวรรณ วงศ์จันทร์ลา
นางบุษราภรณ์ ธระเสนา
นางสาวกัญตพร ธระเสนา
นางสาวณัฏฐยา อัศวพัฒนากูล
ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน
บธ.บ.การเงินการธนาคาร
ศศ.บ.นิเทศศาสตร์
บธ.บ.การโรงแรมและท่องเที่ยว
       
       
   
นายวิภัทร ดีสม
   
นางสาวเพ็ญณัชชา มงคลเคหา
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
   
บธ.บ.การเงินการธนาคาร