-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
  ครูประภาวดี นิ่มสังกัด
  ครูวารุณี โพธิลักษณ์
  ครูจักรพันธ์ ทองผาย
  ครูนิติวุฒิ แก้วรักษา
  ครูวิทชรียา ทองผาย
  ครูชาญชัย คำสีแก้ว
 
 
 
 
 
   
 
 


คบเพลิง หมายถึง ความสว่าง ความรุ่งโรจน์
ฟันเฟือง  หมายถึง ความเคลื่อนไหวพัฒนา ความเจริญงอกงาม
หนังสือ   หมายถึง การศึกษา ความรู้
 
อักษรย่อโรงเรียน


   ม.
หมายถึง  มารยาทดี
   พ. หมายถึง พลานามัยดี  
   ค. หมายถึง ความรู้ดี
   
 
สีประจำโรงเรียน

   เหลือง
  หมายถึง คุณธรรมประจำใจ
   แดง       หมายถึง ความกล้าหาญ อดทน
 
 
 
ปรัชญาโรงเรียน
 “บุคคลผู้ฝึกดีแล้ว เป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์"
 
 
 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
    ต้นทองกวาว (ภาษาอีสาน เรียกว่า ต้นจาน)