-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
 
   
 
นางจิราธัณย์ กิตติกรณ์ธัญวัฒน์
นางสมถวิล รินสาธร

นางศุพรรณี ศรีโยธา

นางจินตนา อิสรพงษ์
ครู ค.ศ.3
ครู ค.ศ.3
ครู ค.ศ.3
ครู ค.ศ.3
ศศ.บ.บรรณารักษ์
ศษ.บ.ภาษาไทย
ศษ.บ.ภาษาไทย
ค.บ.ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
     
       
       
นางกาญจนา ประดับวัน
นางมยุรี อ้นอมร

นายสุจินต์ หาญโสภา

นางปราณี มาตย์นอก
ครู ค.ศ.3
ครู ค.ศ.3
ครู ค.ศ.3
ครู ค.ศ.3
ค.บ.ภาษาไทย
ค.บ.ภาษาไทย
บธ.ม.การบริหารธุรกิจ
ค.บ.บรรณารักษ์
     
หัวหน้าหน้าห้องสมุด
       
       
นางสาววรารัตน์ ศรีบุดดา
นายศิริมล มะลาศรี
นางสาวจรีพร คำคอน
นางวันชยาภรณ์ นันททิพรักษ์
ครู ค.ศ.2
ครู ค.ศ.2
ครู ค.ศ.1
ครู ค.ศ.1
ค.บ.บรรณารักษ์
ศศ.บ.ภาษาไทย
ค.บ.ภาษาไทย
ค.บ.เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา โท ภาษาไทย
       
       
 
นางสาวณัฐญากานต์ บุญแสน
นางสาวสุวิมล กล้าเกิด
นางสาวศิริพร เถือกคำ
 
ครู ค.ศ.1
ผู้ช่วยครู
ครูอัตราจ้าง
 
ศศ.บ.ภาษาไทย
กศ.บ.ภาษาไทย
ค.บ.ภาษาไทย