-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
  ครูประภาวดี นิ่มสังกัด
  ครูวารุณี โพธิลักษณ์
  ครูจักรพันธ์ ทองผาย
  ครูนิติวุฒิ แก้วรักษา
  ครูวิทชรียา ทองผาย
  ครูชาญชัย คำสีแก้ว
 
 
 
 
 
   
 
นางสมถวิล รินสาธร
นางศุพรรณี ศรีโยธา

นางจินตนา อิสรพงศ์

นางกาญจนา ประดับวัน
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ค.บ.ภาษาไทย
ศศ.บ.ภาษาไทย
ค.บ.ภาษาไทย
ค.บ.ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
   
       
       
นางมยุรี อ้นอมร
นางสาวณัฐญากานต์ บุญแสน
นางสาววรารัตน์ ศรีบุดดา
นางสาวจรินทร์พร คำคอน
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ค.บ.ภาษาไทย
ศศ.บ.ภาษาไทย
ค.บ.บรรณารักษ์
ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน
ค.บ.ภาษาไทย
       
       
นางสาววาสนา เชื้อแพง
นางเจิมขวัญ อิสสระพงศ์
นางวันชยาภรณ์ นันททิพรักษ์
นางสาววชิราภรณ์ สอนประเทศ
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.2
ค.บ.ภาษาไทย, ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ศษ.บ.ภาษาไทย, ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ค.บ.เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ค.บ.ภาษาไทย