-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
  ครูประภาวดี นิ่มสังกัด
  ครูวารุณี โพธิลักษณ์
  ครูจักรพันธ์ ทองผาย
  ครูนิติวุฒิ แก้วรักษา
  ครูวิทชรียา ทองผาย
  ครูชาญชัย คำสีแก้ว
 
 
 
 
 
นางสมถวิล รินสาธร
นางวันชยาภรณ์ นันททิพรักษ์
นางจินตนา อิสรพงศ์
นายณฐมน ประดับวัน
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ค.บ.ภาษาไทย

ค.บ.เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา
ศษ.ม.การบริหารกรศึกษา

ค.บ.ภาษาไทย

ค.บ.ภาษาไทย

หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ    
       
นางเจิมขวัญ อิสสระพงศ์
นางมยุรี อ้นอมร
นางสาววรารัตน์ ศรีบุดดา
นางสาววาสนา เชื้อเเพง
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ศษ.บ.ภาษาไทย
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ค.บ.ภาษาไทย
ค.บ.บรรณารักษ์
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน
ค.บ.ภาษาไทย
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
       
       
นางสาวจรินทร์พร คำคอน
นางสาวณัฐญากานต์ บุญแสน
นางสาวชนาทิพย์ กองทอง
นางสาววชิราภรณ์ สอนประเทศ
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.2
ครู คศ.1
ค.บ.ภาษาไทย
ศศ.บ.ภาษาไทย
ศศ.บ.ภาษาไทย
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน
วิชาเฉพาะภาษาไทย

ค.บ.ภาษาไทย
       
     
นางสาวกนกวรรณ เนียมจันทร์
 
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
ค.บ.ภาษาไทย