-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
  ครูประภาวดี นิ่มสังกัด
  ครูจักรพันธ์ ทองผาย
  ครูวิทชรียา ทองผาย
 
 
 
 
 
   
 
นางสมถวิล รินสาธร
นางจินตนา อิสรพงษ์

นางศุพรรณี ศรีโยธา

นางกาญจนา ประดับวัน
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ศษ.บ.ภาษาไทย
ค.บ.ภาษาไทย
ศษ.บ.ภาษาไทย
ค.บ.ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
     
       
       
นางสาววรารัตน์ ศรีบุดดา
นางมยุรี อ้นอมร
นางสาวจรีพร คำคอน
นางสาวณัฐญากานต์ บุญแสน
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ค.บ.บรรณารักษ์
ค.บ.ภาษาไทย
ค.บ.ภาษาไทย
ศศ.บ.ภาษาไทย
       
       
   
นางวันชยาภรณ์ นันททิพรักษ์
   
นางสาวสุวิมล กล้าเกิด
ครู คศ.1
   
ผู้ช่วยครู
ค.บ.เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา โท ภาษาไทย
   
กศ.บ.ภาษาไทย